Eczacılardan hayırlı olsun ziyareti

Ço­rum Ec­za­cı Oda­sı yö­ne­ti­mi, Va­li Mus­ta­fa Çift­çi’ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Eczacılardan hayırlı  olsun ziyareti

Ço­rum Ec­za­cı Oda­sı yö­ne­ti­mi, Va­li Mus­ta­fa Çift­çi’ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Ec­za­cı Oda­sı Baş­ka­nı Ecz. Sön­mez Ça­lış­kan, Ge­nel Sek­re­ter Ecz. Se­nem De­ve­ci Ak­soy, Say­man Ecz. Fa­tih Ça­ğa­tay, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Ecz. Hi­lal Da­ban ve Ecz. Bil­ge De­mir Uy­sal, Va­li Çift­çi’ye gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di­ler. 
Va­li Çift­çi, zi­ya­ret­te duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifa­de ede­rek, ec­za­cı­la­ra te­şek­kür et­ti.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
emre
emre - 4 yıl Önce

vali milleti ağırlamaktan iş yapmıyor yani baydınız yok şu geldi yok bu geldi

SIRADAKİ HABER