Halime Gül’den miniklere ziyaret

Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün eşi Ha­li­me Gül ve Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si üye­le­ri Al­tın Ço­cuk Kre­şi'ni zi­ya­ret et­ti. 

Halime Gül’den miniklere ziyaret

Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün eşi Ha­li­me Gül ve Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si üye­le­ri Al­tın Ço­cuk Kre­şi'ni zi­ya­ret et­ti. 
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­nen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün eşi Ha­li­me Gül, Ka­dın Mec­li­si Baş­ka­nı Şa­his­te Uçar ve Ka­dın Mec­li­si Üye­le­ri, ço­cuk­lar­la ke­yif­li da­ki­ka­lar ge­çir­di. 4-6 yaş eği­ti­min çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ha­li­me Gül, “Çço­cuk­la­rın fi­zik­sel, zi­hin­sel, duy­gu­sal ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar bu yaş­lar­da al­dık­la­rı eği­tim­le ge­le­ce­ğe da­ha iyi ha­zır­lan­mak­ta­dır. Tüm yav­ru­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER