Kaldırımdaki ağaç kesildi

Os­man­cık Cad­de­si Öl­çek İş Mer­ke­zi ya­nın­da­ki kal­dı­rım­da bu­lu­nan yaş­lı bir ağa­cın ke­sil­di­ği bil­di­ril­di.

Kaldırımdaki ağaç kesildi

RE­CEP ME­BET
Ku­ru­du­ğu için dev­ril­me ris­ki ta­şı­dı­ğı be­lir­ti­len ağa­cın Be­le­di­ye ekip­le­rin­ce ke­sil­di­ği ifa­de edil­di.
Ya­ya ve sü­rü­cü­ler için teh­li­ke oluş­tur­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len ağa­cın ke­sil­me­si­ne tep­ki gös­te­ren ba­zı va­tan­daş­lar­sa kal­dı­rım­lar­da­ki ağaç­la­rın ko­ru­na­rak ya­şa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti­ler.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 17:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER