‘Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio ligde kolay maç olmadığını bugünki Serik Belediyespor’un da genç ve koşan bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Mehmet hoca bugün Serik karşısında sezonun ilk galibiyetini alarak ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerine inandığını belirtti.

‘Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio, Se­rik dep­las­ma­nın­da se­zo­nun ilk üç pu­anı­nı ala­rak lig­de­ki çı­kış­la­rı­nı sür­dür­mek ama­cın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­man­la ta­mam­la­yan ve An­tal­ya’ya ha­re­ket eden kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın tek­nik pat­ro­nu Meh­met Au­re­lio, ra­kip­le­ri­ni iyi ta­nı­dık­la­rı­nı ve genç ve mü­ca­de­le eden bir ta­kım­la oy­na­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Lig­de ko­lay maç yok ve her maç zor­lu,
Bu­gün Se­rik Be­le­di­yes­por ma­çı­da çok zor­lu ge­çe­cek. Haf­ta bo­yun­ca yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da ra­ki­bi­mi­zin tak­ti­ği­ni en şe­kil­de ha­zır­lan­dık. Yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma­la­rı fut­bol­cu kar­deş­le­ri­miz sa­ha­ya yan­sıt­tı­ğı tak­tir­de sa­ha­dan is­te­di­ği­mi­zi ala­rak ay­rı­la­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.
Ta­kım ola­rak evi­miz­de ka­zan­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le­ri dep­las­man­da da al­mak zo­run­da­yız. He­de­fe git­mek için bu­nu ba­şar­mak zo­run­da­yız ve Se­rik ma­çın­da da ilk dep­las­man ga­li­bi­ye­ti al­mak için eli­miz­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz. Ben fut­bol­cu­la­rı­ma ina­nı­yor ve gü­ve­ni­yo­rum bu­nu ba­şa­ra­cak­lar ve lig­de­ki çı­kı­şı­mı­zı de­vam et­ti­re­ce­ğiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER