Kazım Sekili güven tazeledi

Eği­tim-Bir-Sen Os­man­cık İl­çe Tem­sil­ci­li­ği bi­na­sın­da ger­çek­le­şen de­le­ge ve il­çe tem­sil­ci­li­ğin­de kul­la­nı­lan 150 oyun 146'sı­nı alan Ka­zım Se­ki­li gü­ven ta­ze­le­di.

Kazım Sekili güven tazeledi

Eği­tim-Bir-Sen Os­man­cık İl­çe Tem­sil­ci­li­ği bi­na­sın­da ger­çek­le­şen de­le­ge ve il­çe tem­sil­ci­li­ğin­de kul­la­nı­lan 150 oyun 146'sı­nı alan Ka­zım Se­ki­li gü­ven ta­ze­le­di. 
Se­çim so­nuç­la­rı­nın ar­dın­dan açık­la­ma ya­pan Ka­zım Se­ki­li, “Tec­rü­be, gü­ven, sa­mi­mi­yet, mu­hab­bet ve is­tik­rar slo­ga­nıy­la çık­tı­ğı­mız bu kut­lu yol­da, gü­zel bir or­tam­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz se­çi­mi­mi­zin Eği­tim-Bir-Sen ai­le­mi­ze, il­çe­mi­ze ve ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.


Eği­tim-Bir-Sen Os­man­cık İl­çe Tem­sil­ci­li­ği, eği­tim sev­da­lı­sı üye­le­riy­le bir il­ke da­ha im­za at­tı. Yo­ğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu se­çim­ler­de üye­le­ri­mi­zi tem­sil et­me so­rum­lu­lu­ğu şah­sı­ma ve eki­bi­me ve­ril­miş­tir. Bu onur­lu gö­re­vi bi­ze ver­mek için oy­la­rı­nı kul­lan­mak için san­dı­ğa ge­len ve bu za­ma­na ka­dar yap­mış ol­du­ğu­muz sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­nı be­ğe­ne­rek, de­vam di­ye­rek so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu ar­tı­ran üye­le­ri­mi­ze son­suz te­şek­kür edi­yo­rum. Bun­dan ön­ce ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da bu onur­lu ve kut­lu gö­re­vin so­rum­lu­lu­ğu­nu her da­im omuz­la­rı­mız­da his­se­de­ce­ğim. Os­man­cık'ta sen­di­ka­cı­lı­ğa ruh ve he­ye­can ve­ren ça­lış­ma­la­ra im­za ata­rak emek mü­ca­de­le­sin­de ör­nek bir du­ruş gös­te­ren yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze, iş­ye­ri tem­sil­ci­le­ri­mi­ze ve bi­ze her za­man güç ve ener­ji ve­ren eği­tim sev­da­lı­sı üye­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür ede­rim. Rab­bim yâr ve yar­dım­cı­mız ol­sun. Rab­bim mah­cup et­me­sin.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER