Koparan ve Kalehisar çevresinde çevre temizliği

Ço­rum İl Özel İda­re­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mer­kez Ko­pa­ran mev­kii ile Ka­le­hi­sar kö­yü ve çev­re­sin­de çev­re te­miz­li­ği ya­pıl­dı.

Koparan ve Kalehisar çevresinde çevre temizliği

Ço­rum İl Özel İda­re­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mer­kez Ko­pa­ran mev­kii ile Ka­le­hi­sar kö­yü ve çev­re­sin­de çev­re te­miz­li­ği ya­pıl­dı.
İl Özel İda­re­si, tüm hiz­met­ler­de ol­du­ğu gi­bi çev­re te­miz­li­ğin­de de ça­lış­ma­la­rı­na hız­la de­vam edi­yor. İŞ­KUR ara­cı­lı­ğı ile İl Özel İda­re­si’ne gön­de­ri­len top­lum ya­ra­rı­na prog­ram kap­sa­mın­da­ki per­so­nel­ler­le, mer­kez ve il­çe­ler­de yol gü­zer­gah­la­rı­nın, pik­nik alan­la­rı­nın, gö­let yer­le­ri­nin ve çeş­me­le­rin bu­lun­du­ğu yer­ler­de çev­re te­miz­li­ği sü­rü­yor.

Gün içe­ri­sin­de 2 grup 2 ay­rı be­lir­ti­len yer­ler­de, haf­ta­nın 5 gü­nü bir­bi­rin­den fark­lı yer­ler­de çev­re te­miz­li­ği­ni ya­pı­yor. Bu kap­sam­da mer­kez Ko­pa­ran mev­kii ile Ka­le­hi­sar kö­yü ve çev­re­sin­de çev­re te­miz­li­ği ya­pıl­dı. Bu böl­ge­de çev­re te­miz­li­ği ya­pa­rak da­ha te­miz bir ala­na ka­vuş­tu­ran İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ekip­ler, va­tan­daş­la­rın sos­yal et­kin­lik­le­ri­ni da­ha te­miz bir çev­re­de ya­şa­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­nı di­ğer böl­ge­ler­de de sür­dü­rü­yor. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER