Makam çocuklara emanet

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de Em­ni­yet Mü­dü­rü’nün ma­ka­mı ço­cuk­la­rın ol­du. 

Makam çocuklara emanet

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de Em­ni­yet Mü­dü­rü’nün ma­ka­mı ço­cuk­la­rın ol­du. 

Her yıl ol­du­ğu gi­bi ge­le­nek bu yıl da ge­le­nek bo­zul­ma­dı. Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nü zi­ya­ret eden ço­cuk­lar, ma­kam­lar­da­ki yer­le­ri­ni ala­rak ta­li­mat ver­di­ler. 

Şe­hit Onur Bak­bak İl­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Ce­ren Di­lek­çi ve Ayaz Şa­hin, Em­ni­yet Mü­dü­rü Mu­rat Kol­cu’yu zi­ya­ret et­ti. 

Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Ah­met Çay­lak, Şe­hit Onur Bak­bak İl­ko­ku­lu Mü­dü­rü Ce­ma­let­tin Tunç, Reh­ber Öğ­rent­me­ni Di­dem Çe­lik eş­li­ğin­de ya­pı­lan zi­ya­ret­te öğ­ren­ci­ler bir gün­lü­ğü­ne Kol­cu’nun ma­ka­mı­na otur­du­lar.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 14:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER