‘Merkezi sınavla 750 öğrenci yerleştirildi’

İl Ge­nel Mec­li­si, Ekim ayı dör­dün­cü top­lan­tı­sı ger­çek­leş­tir­di.

‘Merkezi sınavla 750  öğrenci yerleştirildi’

M.BU­RAK YAL­ÇIN

Dün Ha­lil İb­ra­him Ka­ya baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan otu­rum, açı­lış yok­la­ma­sı ile baş­la­dı.

Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nun­ca ha­zır­la­nan ra­po­ru mec­li­sin bil­gi­si­ne su­nan Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ah­met Tu­na’da Ço­rum’da va­tan­daş­la­rın gün­lük spor ya­pa­bi­le­cek­le­ri alan­la­rın ye­ter­li sa­yı­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu tarz alan­la­ra ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si ge­len ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da ye­ni semt spor ve park alan­la­rı ya­pı­mı­na de­vam et­mek­te­dir” de­di.

Top­lan­tı­da Eği­tim Kül­tür ve Sos­yal Hiz­met­ler Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­po­ru mec­li­sin bil­gi­si­ne su­nan Ko­mis­yon Baş­ka­nı Yu­suf Ka­ya da Ço­rum’da mer­ke­zi sı­nav­la öğ­ren­ci alan okul­la­ra top­lam 750 öğ­ren­ci­nin yer­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. 
Yer­le­şe­me­yen ve yer­leş­ti­ği okul­dan mem­nun ol­ma­yan öğ­ren­ci­le­re dört  ay­rı na­kil yer­leş­tir­me ve na­kil ter­ci­hi yap­tı­rıl­dı­ğı­nı da ifa­de eden Yu­suf Ka­ya, “Hiç­bir oku­la yer­le­şe­me­yen öğ­ren­ci­ler İli­miz Or­ta­öğ­re­tim Öğ­ren­ci Yer­leş­tir­me ve Na­kil Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan 10-14 Ey­lül 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da baş­vu­ru­la­rı al­mış olup, 16 Ey­lül 2018 Pa­zar gü­nü yer­leş­tir­me ve na­kil iş­lem­le­ri ya­pıl­mış­tır. İli­miz Or­ta­öğ­re­tim Öğ­ren­ci Yer­leş­tir­me ve Na­kil Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan hiç­bir oku­la yer­le­şe­me­yen öğ­ren­ci­ler­den 32 öğ­ren­ci baş­vu­ru­su ol­muş ve baş­vu­ran­lar is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da okul­la­ra yer­leş­ti­ril­miş­tir. Ay­rı­ca hiç­bir oku­la yer­le­şe­me­yen öğ­ren­ci­ler ile yer­leş­ti­ği okul­dan baş­ka bir oku­la na­kil git­mek is­te­yen­le­rin Ekim 2018 ayı so­nu­na ka­dar haf­ta­da bir na­kil ol­mak üze­re na­kil ve yer­leş­tir­me iş­lem­le­ri uza­tıl­mış­tır” di­ye ko­nuş­tu.

AK Par­ti Kar­gı İl Ge­nel Mec­li­si Üye­si Me­sut Tuğ­rel ise dev­let­ten ha­zi­ne ve me­ra ara­zi­le­ri­ni ki­ra­la­mak is­te­yen ya­tı­rım­cı ve gi­ri­şim­ci­le­rin bu ara­zi­le­ri ki­ra­la­mak ya da sa­tın al­mak için han­gi yol­la­rı ta­kip et­me­le­ri ge­rek­ti­ği, bu ara­zi­le­rin eko­no­mi­ye kat­kı sağ­la­ma­sı için ki­ra­lan­ma ve alım şart­la­rı­nın ne­ler ol­du­ğu ile il­gi­li ya­zı­lı öner­ge ver­di.

Söz ko­nu­su öner­ge araş­tı­rıl­mak üze­re AR-GE Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­di. Top­lan­tı­da söz alan Ka­tip Üye Ünal Ce­viz­ci de Bat­man’da as­ke­ri ara­cın ge­çi­şi sı­ra­sın­da ha­in te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan yo­la tu­zak­la­nan EYP pat­la­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan as­ker­le­ri­mi­zi rah­met­le ana­rak, ya­ra­lı as­ker­le­re şi­fa­lar di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER