‘Milli birlik ve beraberliğimizin çimentosu’

Tüm Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (TÜM­Sİ­AD) Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ab­dur­rah­man Kı­lıç, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sı ile bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­lan­dı.

‘Milli birlik ve beraberliğimizin çimentosu’

Tüm Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (TÜM­Sİ­AD) Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ab­dur­rah­man Kı­lıç, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sı ile bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­lan­dı.
Me­sa­jı­na, “Mil­li bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin çi­men­to­su du­ru­mun­da olan or­tak de­ğer­le­ri­miz­den, Cum­hu­ri­yet bay­ra­mı­nı bir kez da­ha ya­şa­ma­nın kı­vanç ve mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz” di­ye­rek baş­la­yan Ab­dur­rah­man Kı­lıç, “Mil­let­çe ta­rih bo­yun­ca kur­du­ğu­muz dev­let­le­rin so­nun­cu­su olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin dün­ya ya ila­nı olan bu müs­tes­na gü­nün, Türk mil­le­ti­ne bı­ra­kıl­mış en bü­yük mi­ras ve vaz­ge­çil­mez bir de­ğer­dir” de­di.
 Cum­hu­ri­yet’in ba­ğım­sız­lı ka­zan­ma uğ­run­da yıl­lar­ca mü­ca­de­le ve­ren ve tüm imkânsız­lık­la­ra rağ­men bu hak­lı mü­ca­de­le­den dün­ya­ya ör­nek olan des­tan­sı bir za­fer­le ay­rı­lan bir mil­le­tin ege­men­li­ği­ne olan en de­rin tut­ku­su­nun ifa­de­si ol­du­ğu­nu kay­de­den Kı­lıç, me­sa­jı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı:
“Biz de biz­den son­ra­ki ne­sil­le­re mu­ha­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­sin­de bir Cum­hu­ri­yet bı­rak­mak is­ti­yor­sak be­del öde­mek zo­run­da­yız.  Bu­gün bu be­del ‘çok ça­lış­mak­tır’ Po­tan­si­ye­li­miz var kay­na­ğı­mız var. Ti­ca­re­ti­miz­le ta­rım­dan sa­na­yi­ye, tu­rizm­den ma­de­ne çok üret­mek zo­run­da­yız. Ebe­di­ye­te akıp gi­den ni­ce 95 yıl­la­rı hu­zur, gü­ven ve kı­vanç içe­ri­sin­de ya­şa­ma­yı mil­let­çe di­li­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz. Tüm mil­le­ti­mi­zin Cum­hu­ri­yet bay­ra­mı­nı can­dan kut­lu­yo­ruz.”

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER