Mimarlar Odası’ndan iftar

Mi­mar­lar Oda­sı Ço­rum Tem­sil­ci­li­ği, Ra­ma­zan Ayı ne­de­niy­le üye­le­ri­ne if­tar ye­me­ği ver­di.

Mimarlar Odası’ndan iftar

RE­CEP ME­BET

Mi­mar­lar Oda­sı Ço­rum Tem­sil­ci­li­ği, Ra­ma­zan Ayı ne­de­niy­le üye­le­ri­ne if­tar ye­me­ği ver­di.

Geç­ti­ği­miz Cu­ma gü­nü Ha­noğ­lu Ko­na­ğı’nda ger­çek­le­şen if­tar prog­ra­mın­da Ço­rum’da gö­rev ya­pan mi­mar­lar ile ai­le­le­ri bir ara­ya gel­di.

Mi­mar­lar Oda­sı Ço­rum Tem­sil­ci­si Ulaş Tok­göz’ün ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı prog­ra­ma Ço­rum es­ki Mil­let­ve­ki­li Ad­nan Tür­koğ­lu, CHP Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Le­vent Çöp­hü­se­yi­noğ­lu, ba­zı si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile mes­lek men­sup­la­rı ka­tıl­dı.

Onur­sal Baş­kan mer­hum Arif Can­ca­noğ­lu’nun eşi Ay­şe Can­ca­noğ­lu’nun da ha­zır bu­lun­du­ğu prog­ram­da ko­nu­şan Ulaş Tok­göz, “Ra­ma­zan Ayı’nda ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­ği­miz prog­ram­la, özel­lik­le son dö­nem­de mes­le­ği­mi­ze ve mes­lek oda­mı­za ya­pı­lan uy­gu­la­ma­la­ra kar­şı bir­lik­te­li­ği­mi­zi gös­ter­mek is­te­dik” de­di.


 

‘YAN­LIŞ­LIK­TAN EN KI­SA ZA­MAN­DA DÖ­NÜL­ME­Lİ’

Mi­mar­la­rı ve mes­le­ki ko­şul­la­rı olum­suz et­ki­le­yen uy­gu­la­ma­la­rı eleş­ti­ren Tok­göz, “Ka­mu ya­ra­rı il­ke­si­ne, ev­ren­sel mes­lek ku­ram ve ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak ül­ke mü­hen­dis ve mi­mar­la­rı­nı ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nı yok sa­yan; mi­mar­la­rın te­lif hak­la­rı­nı yok eden, mes­lek ala­nı­mı­zın ka­osa sü­rük­len­me­si­ne ne­den olan, Tem­muz 2013’te­ki tor­ba ya­say­la baş­la­yan ve Ha­zi­ran 2018’de de ye­ni ya­pı ruh­sat for­mu adı al­tın­da ta­ma­men mes­le­ği, oda­yı, mes­lek­taş­la­rı ve mes­lek­taş­la­rın hak­la­rı­nı yok sa­yan bir du­rum ile kar­şı kar­şı­ya­yız” di­ye ko­nuş­tu.

“Bu yan­lış­lık­lar­dan en kı­sa za­man­da dö­nül­me­si ko­nu­sun­da tüm üye­le­ri­miz­le hem­fi­ki­riz” di­yen Tok­göz, üye­le­ri­nin Ka­dir Ge­ce­si ve yak­la­şan Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nı teb­rik et­ti.
Mes­le­ki bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin vur­gu­lan­dı­ğı if­tar prog­ra­mı, ya­pı­lan ik­ram­lar ve dua ile so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER