Sezikli, doçent oldu

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si hem­şeh­ri­miz Ubey­dul­lah Se­zik­li, do­çent ol­du.

Sezikli, doçent oldu

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si hem­şeh­ri­miz Ubey­dul­lah Se­zik­li, do­çent ol­du.
Di­ni mu­si­ki ala­nın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la sa­nat dün­ya­sı­na bü­yük kat­kı­lar sağ­la­yan Doç. Dr. Ubey­dul­lah Se­zik­li, aka­de­mik ka­ri­ye­rin­de bir adım da­ha yük­sel­di. 
1992 yı­lın­da gir­di­ği Bur­sa Bü­yük Şe­hir Be­le­di­ye Kon­ser­va­tu­arı'nın dört yıl­lık ses eği­ti­mi­ni Er­dinç Çe­lik­kol gö­ze­ti­min­de 1996 yı­lın­da ta­mam­la­yan Se­zik­li, Tek­ke Mûsikîsi tav­rı­nı ise Ço­rum Ulu­ca­mii İmam Ha­ti­bi mer­hum Ha­fız Re­cep Cam­cı’dan öğ­ren­di. 1990 yı­lın­da baş­la­dı­ğı ney eği­ti­mi­ni 2000 yı­lın­da Ney­zen Ömer Er­doğ­du­lar ile sür­dür­dü. 1996 yı­lın­da Bur­sa Mer­kez­de Din Gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1998'de Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si'nden "Son Dö­nem Tek­ke Mûsikîsi" isim­li bi­tir­me te­zi ile Prof. Dr. Mus­ta­fa Ka­ra da­nış­man­lı­ğın­da bi­tir­di. 1998 yı­lın­da Ga­zi Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ne Türk Din Mûsikîsi Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak atan­dı. 1998 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü'nde­ki yük­sek li­san­sı­nı "Kır­şe­hir­li Nizâmed­din İbn  Yûsuf'un Risâle-i Mûsikî Ad­lı Ese­ri" ile 2000 yı­lın­da Yrd. Doç. Dr. Nu­ri Öz­can gö­ze­ti­min­de bi­tir­di. 2000 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü'nde gir­di­ği dok­to­ra öğ­re­ni­mi­ni "Ab­dülkâdir Merâgî Ve Câmiu'l-Elhân'ı" te­zi ile yı­lın­da Yrd. Doç. Dr. Nu­ri Öz­can gö­ze­ti­min­de, 2007 yı­lın­da ta­mam­la­dı. Bal­kan­lar, Ho­ra­san, Mu­sul, Ker­kük, Azer­bay­can ve Ana­do­lu  da İla­hi der­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pan Se­zik­li kay­bol­mak Üze­re olan bin­ler­ce ila­hi­yi re­per­tu­arı­mı­za ka­zan­dır­dı. TRT'ye mü­zik ve bel­ge­sel prog­ram­la­rı ya­pan Se­zik­li, çe­şit­li Be­le­di­ye­le­re de kül­tür da­nış­man­lı­ğı ya­pı­yor. 


Ha­len İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­sin­de Öğ­re­tim Üye­si, İs­lam Me­de­ni­yet Vak­fı Ge­nel Sek­re­te­ri ve Bal­kan Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Mü­dü­rü ola­rak gö­re­vi­ne de­vam eden Doç. Dr. Ubey­dul­lah Se­zik­li'nin çok sa­yı­da al­büm, ki­tap ve ma­ka­le ça­lış­ma­la­rı da bu­lu­nu­yor. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
ali
ali - 4 yıl Önce

nihayet

SIRADAKİ HABER