SMMMO’dan hayırlı olsun ziyareti

Ço­rum Ser­bets Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı (SMMMO) yö­ne­ti­mi, Ço­rum Ver­gi Da­ire­si Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan İs­ra­fil Sez­gin’e ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

SMMMO’dan hayırlı  olsun ziyareti

Zi­ya­ret­te SMMMO Baş­ka­nı Ali Can Do­ğan, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Na­zik Bu­lut, Oda Sek­re­te­ri Tür­kay Yü­cel, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Mu­rat Me­tin ve Lem­zi Çöp­lü, gö­re­ve ye­ni baş­la­yan Sez­gin’e ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­ti­ler. 
Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü İs­ra­fil Sez­gin de zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek SMMMO yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER