Trafik sorunu TSO Meclisi’nde

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ey­lül Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü TSO Mec­lis Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.

Trafik sorunu TSO Meclisi’nde

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ey­lül Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü TSO Mec­lis Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re top­lan­tı­da, Ço­rum TSO Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş'ın, 2018-2019 eği­tim-öğ­re­tim yı­lı için tüm öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­re ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­me­si­nin ar­dın­dan gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di. Gün­de­min ilk mad­de­sin­de yer alan 16.07.2018 ta­rih­li ka­rar öze­ti, ikin­ci ve üçün­cü mad­de­sin­de­ki Tem­muz  ile Ağus­tos ay­la­rı­na ait mi­zan­lar ve ge­lir - gi­der büt­çe­si ana­liz ra­por­la­rı gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı. 


Os­man­cık Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde­ki Ço­rum TSO’ya ait ka­tı­lım pa­yı­nın % 40’tan % 10'a dü­şü­rül­me­si ve Os­man­cık OSB yö­ne­ti­min­de 4 yıl sü­rey­le Oda'yı tem­si­len gö­rev ya­pa­cak 2 asil üye­nin, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­kup Ka­ra­ca ve Mec­lis Üye­si Ay­taç Ba­ba, 2 ye­dek üye­nin de TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mu­har­rem Sa­rı­as­lan ve Mec­lis Üye­si Ah­met Gel­gör'ün se­çil­me­si oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di. 


Oda ve Bor­sa üye­le­ri­ne ve­ri­le­cek di­sip­lin ve pa­ra ce­za­la­rı ile Di­sip­lin Ku­ru­lu ve Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu Hak­kın­da Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de Ço­rum TSO Di­sip­lin Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Oda üye­si olan bir fir­ma­ya uyar­ma ce­za­sı ve­ril­me­si ko­nu­su gö­rü­şü­le­rek onay­lan­dı.


Di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de söz alan Mec­lis üye­le­ri, Ço­rum'da ba­zı böl­ge­ler­de bel­li sa­at­ler­de tra­fik­te ya­şa­nan so­run­la­rı di­le ge­tir­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
F kuyumcu
F kuyumcu - 4 yıl Önce

Önünüze gelen yere lamba dikmeyin eski çarşı karakol önü gibi sağa kontrolü geçişleri ışıklara yayın osmancık köprüsüne alternatif terminal tarafından gelen yolu çevreyolu karşısına geçirin sıkıntı kalmaz

SIRADAKİ HABER