Vali Çiftçi’ye şiir

Ço­rum İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği, Ço­rum Va­li­si Mus­ta­fa Çift­çi’ye “hoş gel­din” zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Vali Çiftçi’ye şiir

Ço­rum İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği, Ço­rum Va­li­si Mus­ta­fa Çift­çi’ye “hoş gel­din” zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Bir sü­re ön­ce Va­li­ler ka­rar­na­me­si ile Ço­rum’a ata­nan Mus­ta­fa Çitf­çi, Ço­rum­lu­lar­la ta­nış­ma­ya de­vam edi­yor. Bu­gün de kı­sa adı ÇO­RİM­DER olan Ço­rum İmam Ha­tip­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Va­li Mus­ta­fa Çift­çi’yi zi­ya­ret et­ti­ler.


Ço­rum Va­li­si Mus­ta­fa Çift­çi, ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Boy­raz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le, okul yıl­la­rın­da ki anı­la­rı pay­laş­tı.  ÇO­RİM­DER Baş­ka­nı Ay­han Boy­raz, Va­li Çift­çi’ye gü­nün anı­sı­na bir tab­lo he­di­ye et­ti.

Va­li Çift­çi ay­rı­ca ÇO­RİM­DER ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek olan “Sı­ra Biz­de Şi­ir Din­le­ti­si” prog­ra­mı­na da da­vet edil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER