Velilerin servis zammı tepkisi

Ço­rum’da­ki ilk ve or­ta­öğ­re­tim okul­la­rın­da öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­le­rin ve­li­le­ri, ser­vis üc­ret­le­rin­de­ki ar­tış ora­nın­dan şikâyet­çi.

Velilerin servis  zammı tepkisi

RE­CEP ME­BET

Ço­rum’da­ki ilk ve or­ta­öğ­re­tim okul­la­rın­da öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­le­rin ve­li­le­ri, ser­vis üc­ret­le­rin­de­ki ar­tış ora­nın­dan şikâyet­çi.

Ha­ber Mer­ke­zi­mi­zi ara­ya­rak ko­nuy­la il­gi­li şikâyet­le­ri­ni di­le ge­ti­ren ba­zı öğ­ren­ci ve­li­le­ri, Ter­mi­nal ci­va­rın­da­ki okul­lar için uy­gu­la­nan ser­vis ta­ri­fe­si­ni eleş­tir­di­ler.

Ba­şöğ­ret­men Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­yan bir öğ­ren­ci­nin ge­çen yıl­ki ser­vis üc­re­ti­nin 105 TL ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan ve­li­ler, 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lı için açık­la­nan ra­ka­mın ise 140 TL ol­du­ğu­nu kay­det­ti­ler. 

Söz ko­nu­su gü­zergâhta­ki zam ora­nı­nın yüz­de 33’ü aş­tı­ğı­na işa­ret eden ve­li­ler, ya­kıt ve di­ğer gi­der­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu ar­tı­şın ma­kul se­vi­ye­nin üze­rin­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı­lar.

Zam ora­nı­nın yüz­de 20 ola­rak yan­sı­ma­sı ha­lin­de 126 TL ola­ca­ğı dü­şü­nü­len ser­vis üc­re­tin­de bu­nun üze­rin­de bir ar­tı­şa gi­dil­me­si­ni doğ­ru bul­ma­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren ve­li­ler, yet­ki­li­le­re ses­le­ne­rek fi­yat ta­ri­fe­si­nin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­lip ma­kul bir se­vi­ye­ye çe­kil­me­si­ni is­te­di­ler.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 15:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER