Yollarda çizgi çalışması

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ana cad­de­ler üze­rin­de sü­rü­cü ve ya­ya­la­rın gü­ven­li­ği için ve ya­ya ge­çi­di çiz­gi ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. 

Yollarda çizgi çalışması

Ço­rum Be­le­di­ye­si Ula­şım Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yol çiz­gi ça­lış­ma­la­rı ara ver­me­den sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, “Hem yol­lar­da çiz­gi ça­lış­ma­la­rı­mız hem de ya­ya ge­çit­le­ri­nin be­lir­len­me­si ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın de­vam edi­yor.” de­di. 
Za­man­la kay­bo­lan çiz­gi­le­rin be­lir­len­me­si­nin ya­nı sı­ra as­fal­tı ye­ni ya­pı­lan yol­lar­da da çiz­gi­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız sür­dü­ğü­nü di­le ge­ti­ren Can­dan, "Ço­rum'un çe­şit­li böl­ge­le­rin­de yol çiz­gi ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Tem­muz ayı­nın ba­şın­dan bu ya­na   79 bin 250 met­re yol çiz­gi­si ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­dik. Bu­nun ya­nı sı­ra 1800 met­re kul­var, 133 met­re­ka­re ya­ya ge­çi­di ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.  Kent ge­ne­lin­de bu­lu­nan cad­de ve so­kak­lar üze­rin­de tra­fik gü­ven­li­ği­nin art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la yol çiz­gi ça­lış­ma­la­rı ve ya­ya ge­çi­di bo­ya­ma ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sür­dü­rü­lü­yor. Bu za­ma­na ka­dar Fen Li­se­si Cad­de­si, Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si, Ak­kent Cad­de­si, Bağ­cı­lar 1.Cad­de, Kü­çük Ab­dul­lah Cad­de­si, Dr.Sa­dık Ah­met Cad­de­si yol ve yay ge­çi­di, İs­ki­lip Cad­de­si, Dum­lu­pı­nar Cad­de­si, Çam­lık So­kak, Çam­lık Cad­de­si, Mi­mar Si­nan 10.Cad­de, Fev­zi Çak­mak 1. Cad­de, Mi­mar Si­nan 11.Cad­de, Ka­pak­lı 1.Cad­de, Çift­lik Cad­de­si, Ba­har Cad­de­si, Bu­ha­ra İn­ci Park Ko­şu Par­ku­ru, Meh­met Akif Er­soy Cad­de­si, Sel­çuk 2.Cad­de, Emek Cad­de­si, Bu­ha­ra Cad­de­si ve Bağ­cı­lar 4. Cad­de'de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. Ekip­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı araç tra­fi­ği­nin ol­ma­dı­ğı ge­ce sa­at­le­rin­de ya­pı­yor. Per­so­ne­li­mi­zi ça­lış­ma­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:03
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikretya@usa.com
[email protected] - 5 yıl Önce

Çizdiginiz çizgiler daha ilk günden itibaren bozulmaya başlıyor ve normal boya ile yapıyorsunuz ,hiç aklınıza gelmiyormu fosforlu boya kullanmak ? ALLAH aşkına birgidin bakın diğer ülkeler nasıl yapıyorlar bu işi,bir kere yapın ama tam yapın bırakın bu israfı,yazık bu millete.

SIRADAKİ HABER