HALİL ÖZTÜRK
Yıl­dız­lar Av­ru­pa Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum’dan iki spor­cu mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek. Sun­gur­lu’dan ye­ti­şen ve An­ka­ra TKİ adı­na min­de­re çı­kan Mert İl­bars ve Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­ci­si Tan­sel Can Ör­tü­cü Yıl­dız­lar Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­me­yi ga­ran­ti­le­di­ler.
Sun­gur­lu’da Çe­le­bi Ba­yır yö­ne­ti­min­de özel­lik­le gre­ko­ro­men stil­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nun­da el­de edi­len ba­şa­rı­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­ya baş­la­dı. Ba­şa­rı­lı an­tre­nör Çe­le­bi Ba­yır’ın ye­tiş­tir­di­ği isim­ler­den 55 ki­lo­da Mert İl­bars son yıl­lar­da ka­tıl­dı­ğı tüm ka­te­go­ri­ler­de al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak son Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda da kür­sü­nün en üs­tü­ne çı­kıp Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­me­ye hak ka­zan­mış­tı. Çe­le­bi’nin bu spor­cu­su An­ka­ra TKİ ku­lü­bü adı­na min­de­re çı­kı­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl Ço­rum Be­le­di­yes­por’a trans­fer olan ve ça­lış­ma­la­rı­nı Sun­gur­lu’da Çe­le­bi Ba­yır ho­ca­sı ile de­vam eden 65 ki­lo­da Tan­sel Can Ör­tü­cü ise Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­sın­da ka­zan­dı­ğı bronz ma­dal­ya ile mil­li ta­kım kam­pı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­mış­tı. Bu­ra­da gös­ter­di­ği per­for­man­sın ar­dın­dan ya­pı­lan seç­me­de tüm ra­kip­le­ri­ni ye­nen Ör­tü­cü Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­me­ye hak ka­za­nan ikin­ci isim ol­du.
İl­bars ve Ör­tü­cü 14-20 Ma­yıs ta­rin­le­ri ara­sın­da Ma­ke­don­ya’da ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gre­ko­ro­men Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­rek ma­dal­ya mü­ca­de­le­si ve­re­cek­ler.
İki spor­cu­su­du bir­den Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı­na gön­der­me­yi ba­şa­ran Çe­le­bi Ba­yır son de­re­ce mut­lu. Ba­şa­rı tek­nik adam, iki spor­cu­su­nun bir­den şeh­ri­mi­zi ve ül­ke­mi­zi ay yıl­dız­lı­ğı bay­ra­ğı­mı­zı tem­sil ede­cek ol­ma­sın­dan do­la­yı son de­re­ce mut­lu ve gu­rur­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Al­lah’ın İs­tik­lal Mar­şı­mı­zı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda din­let­me­yi ve kür­sü­nün en üst ba­sa­ma­ğın­da ol­ma­la­rı­nı bi­ze gös­te­rir. Biz­ler ça­lı­şı­yo­ruz ve kar­şı­lı­ğı­nı alı­yo­ruz. Ümit edi­yo­rum­ki bu  ça­lış­ma­lar kar­şı­lı­ğın­da ye­ni şam­pi­yon­lar ve ye­ni isim­ler­de çı­ka­cak­tır’ de­di.