HA­RUN AK­KA­YA
23. ASGD Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan Kah­ve­land ta­kı­mı bu­nu ta­kım so­rum­lu­su Ömer Ba­la­ban’ın bağ evin­de kut­la­dı.

13 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da fi­nal ma­çın­da Ay­ka Ener­ji önün­de al­dı­ğı 4-2’lik ga­li­bi­yet­le şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan Kah­ve­land ta­kı­mı oyun­cu­la­rı Ömer Ba­la­ban’ın bağ evin­de bar­be­kü par­ti­si yap­tı ar­dın­dan da ha­vuz­da hem yor­gun­luk at­tı hem­de eğ­len­di­ler,

Kut­la­ma­nın so­nun­da Kah­ve­land ta­kı­mı oyun­cu­la­rı fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan ödül tö­re­nin­de çe­ki­len top­lu ta­kım fo­to­su­nu ta­kı­mın olu­şu­mun­da hiç bir des­te­ği­ni esir­ge­me­yen Ömer Ba­la­ban’a he­di­ye et­ti.

Ay­nı za­man­da ta­kım­da fut­bol­da oy­na­yan Ömer Ba­la­ban ise Kah­ve­land is­mi ile kur­duk­la­rı ta­kı­mın el­de et­ti­ği şam­pi­yon­luk­tan do­la­yı tüm fut­bol­cu­la­rı kut­la­dı ve ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şekk­kür et­ti.