Kar­gı İl­çe Müf­tü­sü Meh­met Yıl­dız, İl­çe Va­izi Meh­met Yıl­maz, İl­çe Mu­ra­kı­bı Hü­se­yin İpek ve İl­çe Mer­kez Mih­ri Ha­tun Ca­mii Din Gö­rev­li­si Bay­ram De­mir ile bir­lik­te Ka­ra­pür­çek kö­yün­de va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di­ler.
Mih­ri Ha­tun Ca­mii din gö­rev­li­si Bay­ram De­mir’in Kur’an Ti­la­ve­ti ile baş­la­yan ge­ce, İl­çe Müf­tü­sü Meh­met Yıl­dız’ın bir­lik ve be­ra­ber­lik hak­kın­da yap­tı­ğı soh­bet­le de­vam et­ti.

Köy kı­ra­at­ha­ne­sin­de ya­pı­lan prog­ram­da ko­nu­şan Yıl­dız, va­tan­daş­la­rın din ile il­gi­li ko­nu­la­rı bi­rin­ci el­den so­rum­lu ve din gö­rev­li­le­rin­den öğ­ren­me­le­ri­ni, va­tan­daş­la­rın ge­rek müf­tü­lü­ğe ge­le­rek ge­rek ca­mii gö­rev­li­le­ri­ne ula­şa­rak di­ni bil­gi­ler edin­me­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

Va­iz Meh­met Yıl­maz ise; İs­lam di­ni­nin bi­ze soh­bet kül­tü­rü ve Or­ta As­ya üze­rin­den ge­len Al­pe­ren­ler’in, Yu­nus Em­re­ler’in, Ha­cı Bek­taş Ve­li­ler’in, Mev­la­na­lar’ın soh­bet hal­ka­la­rıy­la ulaş­tı­ğı­nı ve Ana­do­lu’da ya­yıl­dı­ğı­nı, kı­ra­at­ha­ne­le­rin de adı­na uy­gun fonk­si­yo­nu üst­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

İl­çe Mu­ra­kı­bı Hü­se­yin İpek, Türk mil­le­ti­nin ce­fakâr ve ve­fakâr bir mil­let ol­du­ğu­nu, gi­tik­le­ri her yer­de he­men bir va­zi­fe üst­len­di­ği­ni, ya­ban­cı mem­le­ket­ler­de bi­le he­men ilk iş ola­rak di­ni­mi­zin sem­bo­lü ca­mi­le­rin in­şa­sı­na baş­la­dık­la­rı­nı ve bir eser bı­rak­mak için gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni, yar­dım­se­ver ol­du­ğu­nu ve Türk mil­le­ti­nin bu özel­li­ği­nin­de nes­li­mi­ze ya­şa­ya­rak ak­tar­ma­ya de­vam et­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Prog­ram, ge­ce­de oku­nan Kur’an-ı Ke­rim'in du­ası­nın ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan so­na er­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)