Asırlık değirmen yeniden hizmet verecek

Pa­di­şah IV. Mu­rat'ın eşi Mih­ri Ha­tun ta­ra­fın­dan 1200 yı­lın­da yap­tı­rıl­dı­ğı tah­min edi­len asır­lık un de­ğir­me­ni ile il­gi­li ay­lar sü­ren ça­lış­ma­la­rı start ala­rak, or­ji­na­li­ne uy­gun ya­pıl­ma­sı he­def­le­nen un de­ğir­me­ni­nin in­şa ça­lış­ma­la­rı hız­la de­vam edi­yor.

Asırlık değirmen  yeniden hizmet verecek

OR­GA­NİK UN ÜRE­TE­CEK

Mü­te­ah­hit­li­ği­ni Ra­şit Er­do­ğan'ın yap­tı­ğı un de­ğir­me­ni or­ga­nik un üre­ti­mi ile il­çe hal­kı­na hiz­met ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor.

Ça­lış­ma­lar hak­kın­da Mü­te­ah­hit Ra­şit Er­do­ğan'dan bil­gi alan Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şen, “Ta­ri­hi de­ğer­le­ri­mi­ze her za­man sa­hip çık­ma­lı­yız. Asır­lık un de­ğir­me­ni­mi­zi or­ji­na­li­ne uy­gun tek­rar in­şa ede­rek il­çe­mi­ze ka­zan­dır­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ya­ca­ğız.Al­lah'ın iz­niy­le un de­ğir­me­miz fa­ali­ye­te geç­ti­ğin­de or­ga­nik unu­mu­zu mar­ka ha­li­ne ge­tir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Ay­lar sü­ren is­ti­şa­re­le­ri­miz ve in­ce­le­me­le­ri­miz so­nu­cu ça­yır mev­ki­imi­zin de sem­bo­lü ha­li­ne ge­le­cek de­ğir­me­ni­miz gö­rün­tü­sü ve üre­ti­miy­le il­çe­mi­ze de­ği­şik bir renk ka­ta­cak. İki kat yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­mız un de­ğir­me­ni­nin alt ka­tın­da üre­tim, üst ka­tı­nı ise ca­fe ya­pa­rak do­ğal man­za­ra kar­şı­sın­da or­ga­nik unu­muz­dan üret­ti­ği­miz ma­mul­le­ri hal­kı­mı­zın da­mak ta­dı­na su­na­ca­ğız." de­di.

Ba­har mev­si­mi­nin gel­me­si ile hay­van­cı­lı­ğa des­tek ver­mek ama­cıy­la ça­yır mev­ki­inin uy­gun yer­le­ri­ne ya­pı­lan çok te­şek­kül­lü su oluk­la­rı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Şen, “İl­çe­miz için bü­yük bir avan­taj olan ça­yır mev­ki­imiz bi­lin­di­ği gi­bi hay­van­cı­lık için bü­yük bir des­tek­tir. Biz­ler de ba­har mev­si­mi­nin gel­me­siy­le ça­yı­rı­mı­zın uy­gun bö­lüm­le­ri­ne çok te­şek­kül­lü su oluk­la­rı ya­pa­rak hay­van­cı­lı­ğa des­tek ver­mek is­te­dik." di­ye­rek va­tan­daş­lar­la is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. (Kar­gı-Ha­va­dis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER