Kargı’da vekaletle kurban standı

Kar­gı Müf­tü­lü­ğü, kur­ban iba­de­ti­ni di­ni hü­küm­ler doğ­rul­tu­sun­da ye­ri­ne ge­tir­mek ve ke­se­ce­ği kur­ba­nı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak is­te­yen va­tan­daş­la­ra yar­dım­cı ol­mak mak­sa­dıy­la ‘Kur­ba­nı­nı pay­laş, kar­de­şin­le ya­kın­laş’ adı al­tın­da stand aç­tı.

Kargı’da vekaletle  kurban standı


Kar­gı Mer­kez Mih­ri Ha­tun Ca­mii önün­de ve­ka­let yo­luy­la kur­ban ta­nı­tım ve ka­yıt­la­rı­nın ya­pıl­mak üze­re açı­lan stant­ta açık­la­ma ya­pan Müf­tü Ve­ki­li Fa­tih Ko­ca­göl; “Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ke­se­ce­ği kur­ba­nı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak ama­cıy­la 1993'den be­ri ve­ka­let­le kur­ban ke­sim proğ­ra­mı­nı ger­çek­leş­tir­mek­te­dir.Bu ve­si­le ile 2018 yı­lı ve­ka­let yo­luy­la kur­ban ke­sim be­de­li de yurt için­de 850, yurt dı­şın­da 625 li­ra ola­rak be­lir­len­miş­tir." de­di.


“Ema­net­le­ri­niz ema­ne­ti­miz­dir” düs­tu­ruy­la yo­la çı­kan TDV'nin, kur­ban fa­ali­yet­le­ri­ni bü­yük bir has­sa­si­yet, iti­na ve so­rum­lu­luk duy­gu­suy­la yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­ten Ko­ca­göl, vak­fın, di­ni esas­la­ra uy­gun ve gü­ven ve­ren bir ya­pı­lan­may­la bu yıl da gö­nül coğ­raf­ya­sı­na hiz­met et­me­ye ha­zır ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.


Ko­ca­göl, “2017 yı­lın­da Kar­gı il­çe­miz­de 32 va­tan­da­şı­mız kur­ban ve­ka­let­le­ri­ni Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı Kar­gı Şu­be­si­ne ver­miş­ler­dir. Bu­gün iti­ba­riy­le 15 ki­şi­nin kur­ban ve­ka­le­ti ver­di­ği, are­fe gü­nü ya­ni 20 Ağus­tos 2018 pa­zar­te­si ak­şa­mı­na ka­dar Müf­tü­lü­ğü­müz­de ve Mer­kez Mih­ri Ha­tun Ca­mii önün­de aç­tı­ğı­mız stan­dı­mız­da ve­ka­let­le kur­ban ka­yıt­la­rı de­vam ede­cek­tir. ‘Kur­ba­nı­nı pay­laş, kar­de­şin­le ya­kın­laş’ te­ma­sıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın emin el­ler­de di­ni ve­ci­be­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re des­tek ve kat­kı­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.” di­ye ko­nuş­tu.


Açı­lan stan­dın ilk ba­ğı­şı ise il­çe­de bu­lu­nan din gö­rev­li­le­rin­den gel­di. Ken­di ara­la­rın­da top­la­dık­la­rı pa­ray­la 5 kur­ban ba­ğı­şı ya­pan din gö­rev­li­le­ri bu an­lam­lı ba­ğı­şa tüm il­çe hal­kı­nı da­vet et­ti­ler.

(Kargı Havadis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER