Erol Ka­vun­cu Sı­cak As­falt Ça­lı­şa­ma­sı Ya­pı­lan İs­ki­lip Ku­ru­sa­ray yo­lun­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Ço­rum ili ge­ne­lin­de ilk sı­cak as­falt ça­lış­ma­sı ya­pı­lan Kuz­köy-Ku­ru­sa­ray yo­lu­nu  in­ce­le­yen Mi­let­ve­ki­li Ada­yı Ka­vun­cu, ‘Köy­lü mil­le­tin efen­di­si­dir’ sö­zü­nün İs­ki­lip´te kâğıt üze­rin­de kal­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, sı­cak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nın di­ğer köy yol­la­rın­da da ola­ca­ğı­nı ak­tar­dı. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, zi­ya­ret­te ko­nu­şan Ka­vun­cu, “Ku­ru­sa­ray kö­yün­de as­falt ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. İl­çe Baş­ka­nı­mız ve Mec­lis üye­miz­le bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik. Şu an için ça­lış­ma­lar­da bir so­run yok. Köy­ler­de ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi sı­cak as­falt ile bu­luş­tur­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. AK Par­ti 16 yıl­dır mer­kez­den üc­ra köy­le­ri­mi­ze ka­dar hiz­met aş­kıy­la yo­lu­na de­vam et­ti. Bu­gün de Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nın 2. gü­nü, mer­kez­den en az 80 ki­lo­met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan üc­ra bir köy­de­yiz ve bu kö­yü­mü­ze bay­ra­mın 2. gü­nü sı­cak as­falt ya­pı­lı­yor. Bü­tün köy­le­ri­miz­le bir­lik­te Tür­ki­ye´miz hiz­me­te do­ya­cak.AK kad­ro­lar­la bir­lik­te yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz Al­lah yar ve yar­dım­cı­mız ol­sun.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)