HARUN AKKAYA
Ma­sa Te­ni­si’nde alt ya­pı­dan ça­lış­ma­lar mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye de­vam edi­yor. Ço­rum Genç­liks­por Ku­lü­bün­den dört spor­cu Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­ne trans­fer ol­du.
Ay­nı za­man­da Pı­nar Ko­le­ji Ma­sa Te­ni­si ta­kı­mı­nı oluş­tu­ran Emir Eren Atı­cı, Asu Ay­ça Şen­yu­va, Yağ­mur Ye­şil ve Sah­ra­nur Yıl­maz ge­rek lig ge­rek­se Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­la dik­kat çek­ti­ler ve Fe­ner­bah­çe ku­lü­bün­den ge­len tek­li­fi de­ğer­len­di­re­rek sa­rı la­ci­vert­li ku­lü­be trans­fer ol­du­lar.


Pı­nar Ko­le­ji Mü­dü­rü Ka­zım Al­poğ­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin bu ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı an­tre­nör­le­ri­ni ve ken­di­le­ri­ni teb­rik ede­rek Fe­ner­bah­çe for­ma­sı al­tın­da oku­lu­mu­zu ve ili­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ba­şa­rı­lar di­le­di.


Ba­şa­rı­lı spor­cu­la­rın an­tre­nö­rü Me­sut Kuş­göz ise spor­cu­la­rı­nın gös­ter­dik­le­ri per­for­mans ile Fe­ner­bah­çe’nin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dık­la­rı­nı ve ge­len tek­li­fi ka­bul ede­rek sa­rı la­ci­vert­li ku­lü­be trans­fer ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek ça­lış­ma­la­rı­nı Ço­rum’da sür­dü­re­cek­le­ri­ni lig ve şam­pi­yo­na­lar­da ise Fe­ner­bah­çe adı­na mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Editör: Haber Merkezi