Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 8 ga­ze­te­ci­ler fe­de­ras­yo­nu, 90 ba­sın der­ne­ği ve bu der­nek­le­re üye yak­la­şık 20 bin med­ya ça­lı­şa­nı­nı tek ça­tı al­tın­da top­la­yan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu’nun Ge­nel Baş­ka­nı Nu­ri Ko­lay­lı, san­sü­rün kal­dı­rı­lı­şı­nın yıl­dö­nü­mü olan 24 Tem­muz Ba­sın Da­ya­nış­ma Gü­nü açık­la­ma­sın­da mes­le­ki so­run­la­ra ve çö­züm öne­ri­le­ri­ne de­ğin­di.


Ba­sı­nın so­run­la­rı­nın de­mok­ra­tik hu­kuk sis­te­mi için­de çö­zü­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken TGK Ge­nel Baş­ka­nı ve Bur­sa Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Nu­ri Ko­lay­lı, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di:
“Ül­ke­mi­zin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi­ne ge­çi­şi ile bir­lik­te, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len mes­le­ki so­run­la­rı­mı­zın gün­de­me ge­le­rek, çö­züm öne­ri­le­ri­mi­zin uy­gu­lan­ma­sı yö­nün­de umut ta­şı­mak­ta­yız.


Bi­lin­di­ği gi­bi ül­ke­miz­de med­ya sek­tö­rü­ne ge­nel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da, ba­sın öz­gür­lü­ğün­den ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na, mes­le­ki stan­dart­lar­dan elek­tro­nik ha­ber­ci­li­ğe ka­dar bir di­zi so­ru­nun acil çö­züm bek­le­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
Türk ba­sı­nı ön­ce­lik­le, ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni ve bu mes­le­ği kim­le­rin ya­pa­bi­le­ce­ği­ni dü­zen­le­yen ‘Ga­ze­te­ci­lik Mes­lek Ya­sa­sı’na ih­ti­yaç duy­mak­ta­dır. Ga­ze­te­ci­lik Mes­lek Ya­sa­sı, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler de göz önü­ne alı­na­rak gü­nü­müz ko­şul­la­rı­na uy­gun şe­kil­de çı­ka­rıl­ma­lı­dır.


Bu­nun ya­pı­la­bil­me­si, ga­ze­te­ci­le­rin ör­güt­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la tar­tış­ma­la­rı­na ve kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek so­run­la­rın çö­zü­mü için or­tak gö­rüş oluş­tur­ma­la­rı­na bağ­lı­dır. Çağ­rı­mız; si­ya­set­çi­le­rin, bü­rok­rat­la­rın, hu­kuk­çu­la­rın ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu ile di­ğer mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ça­lış­ma grup­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı, ka­nun tek­li­fi ha­zır­lan­ma­sı ve Ga­ze­te­ci­lik Mes­lek Ya­sa­sı’nın ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­dır.
Ay­nı kap­sam­da, dar­be dö­nem­le­rin­den bu ya­na de­ğiş­me­yen Türk Ce­za Ka­nu­nu’nda ve ba­zı ka­nun ile yö­net­me­lik­ler­de yer alan ba­sın öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­yı­cı mad­de­ler de­ğiş­me­li­dir. Bu mad­de­le­rin de­ği­şe­rek ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün ger­çek an­lam­da sağ­lan­ma­sı, sek­tö­rü­müz ve ül­ke­miz için bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Ba­sı­nı­mı­za ken­di­ni meş­ru bir şe­kil­de ifa­de ede­bil­me ve ha­ber ya­pa­bil­me hak­kı­nın ev­ren­sel öl­çü­ler­de ta­nı­na­rak ifa­de ve ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün so­run ol­mak­tan çık­ma­sı için bu dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır.


Her yıl 24 Tem­muz’da vur­gu­la­dı­ğı­mız gi­bi san­sür, ga­ze­te­ci­le­rin 24 Tem­muz 1908 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­tir­di­ği onur­lu di­re­niş so­nu­cu kalk­mış, an­cak ara­dan ge­çen sü­reç­te ya­pı­lan çe­şit­li ya­sal dü­zen­le­me ve bas­kı­lar­la ye­ni­den gün­de­me gel­miş­ti. Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız dü­zen­le­me­le­rin ger­çek­leş­me­si, san­sü­rün de ger­çek an­lam­da kalk­ma­sı­nın önü­nü aça­cak ve böy­le­ce 24 Tem­muz’lar da­ya­nış­ma gü­nü ola­rak de­ğil, bay­ram ola­rak kut­la­na­cak­tır.


Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki; öz­gür ve ta­raf­sız ba­sın he­pi­mi­zin gü­ven­ce­si­dir.” (Ha­ber Mer­ke­zi)