Ço­rum Ha­ber Ga­ze­te­si Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü Vol­kan Sı­na­yuç'un am­ca­sı En­ver Sı­na­yuç (68) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nde uzun yıl­lar gö­rev yap­tık­tan son­ra Tür­ki­ye Elek­trik Ku­ru­mu (TEK)’ndan emek­li olan En­ver Sı­na­yuç te­da­vi gör­dü­ğü GA­TA’da ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

Ay­şe Sı­na­yuç'un eşi, Tol­ga ve To­lu­nay Sı­na­yuç'un ba­ba­sı, Ya­ğız Efe Sı­na­yuç'un de­de­si, mer­hum Os­man Tun­cay Sı­na­yuç ile Se­vim Yü­cel'in ağa­be­yi, mes­lek­ta­şı­mız Vol­kan Sı­na­yuç ve Ah­lat­cı Al­tın Ra­fi­ne­ri­si ça­lı­şan­la­rın­dan Hay­ret­tin Sı­na­yuç'un am­ca­sı, Mu­rat Yü­cel, Ke­rem Yü­cel ve As­lı Yü­cel Kay­gu­suz'un da­yı­sı olan Sı­na­yuç, geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si gü­nü ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­aki­ben kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan An­ka­ra Kar­şı­ya­ka Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.

Ya­şa­mı­nı yi­ti­ren Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si Ya­za­rı Meh­met Emin De­ğer ile bir­lik­te son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­nan Sı­na­yuç’un ce­na­ze na­ma­zı­na CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Tun­cay Öz­kan ile çok sa­yı­da CHP yö­ne­ti­ci­si de ka­tıl­dı. 
HA­Kİ­Mİ­YET, En­ver Sı­na­yuç’a Al­lah'tan rah­met, Vol­kan Sı­na­yuç ve ke­der­li ai­le­si ile tüm ya­kın­la­rı­na sa­bır ve baş­sağ­lı­ğı di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)