Ço­rum Mo­bil­ya­cı­lar Oda­sı, her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği if­tar prog­ra­mı ile mo­bil­ya­cı­la­rı bir ara­ya ge­tir­di. Bu yıl­ki if­tar prog­ra­mı Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si'nde bu­lu­nan Spor Komp­lek­si'nde yo­ğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ter­le­mez Mo­bil­ya yö­ne­ti­ci­si Emin Ter­le­mez spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­len if­tar ye­me­ği­ne; Ço­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, 19. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ad­nan Tür­koğ­lu, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, Ma­ran­goz­lar Oda­sı Baş­ka­nı Ömer La­tif Ak­dağ, PAN­KO­BİR­LİK Baş­ka­nı Ah­met Peh­li­van, Tak­si­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Gay­ret­li, TSO Mo­bil­ya­cı­lar Mes­lek Ko­mi­te­si üye­le­ri Mu­rat Er­dal ve Gök­han Ker­man ile­ba­zı oda ve der­nek baş­kan­la­rıy­la çok sa­yı­da mo­bil­ya­cı es­na­fı ka­tıl­dı.

İf­ta­rın ar­dın­dan bir ko­nuş­ma ya­pan Mo­bil­ya­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, "Ge­le­nek­sel ha­le ge­tir­di­ği­miz Mo­bil­ya­cı­lar Oda­sı’nın if­tar prog­ra­mı­nı her yıl dü­zen­le­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bi­zim da­ve­ti­mi­zi kır­ma­yıp bu­ra­ya ge­le­rek biz­le­ri onu­re eden da­vet­li­le­ri­mi­ze ve mo­bil­ya­cı es­na­fı­mı­za ca­nı gö­nül­den te­şek­kür edi­yo­rum. Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­miz in­şal­lah hiç bo­zul­ma­ya­cak­tır.” de­di.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da es­na­fı­nın her za­man ya­nın­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, be­le­di­ye­nin ka­pı­la­rı­nın so­nu­na ka­dar es­naf ve va­tan­daş­la­ra açık ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül; ''Mo­bil­ya­cı Es­na­fı­mız ol­sun di­ğer es­naf­la­rı­mız ol­sun biz her bir es­na­fı­mı­zın ya­nın­da­yız. Yal­çın Kı­lıç ÇE­SOB Baş­ka­nı ola­rak gö­rev ya­par­ken de bir­lik­te ça­lış­mış­lı­ğı­mız var. Ba­şa­rı­lı iş­ler ya­pa­rak es­naf kar­deş­le­ri­mi­ze kat­kı­sı ol­du. Ben ken­di­sin­den çok mem­nu­num. Böy­le­si gü­zel bir if­tar ye­me­ğin­de bir ara­ya gel­mek biz­le­ri de onu­re et­miş­tir.” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)