HARUN AKKAYA
Yoz­gat’da dün baş­la­yan Okul­lu yıl­dız­lar vo­ley­bol grup bi­rin­ci­li­ğin­de Os­man­cık Şe­hit Ay­bü­ke Yal­çın Or­ta­oku­lu ilk ma­çı­nı ka­za­na­rak iyi bir baş­lan­gıç yap­tı.
Dört grup­ta 12 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği grup bi­rin­ci­li­ğin­de Ço­rum şam­pi­yo­nu Os­man­cık Şe­hit Ay­bü­ke Yal­çın Or­ta­oku­lu, Yoz­gat, Sam­sun ve Kır­şe­hir şam­pi­yon­la­rı ile B gru­bun­da yer al­dı.
Tem­sil­ci­miz dün ilk ma­çın­da Kır­şe­hir Yu­nus Em­re Or­ta­oku­lu kar­şı­sın­da faz­la zor­lan­ma­dı ve ra­ki­bi­ni 3-0 ye­ne­rek iyi bir baş­lan­gıç yap­tı. Şe­hit Öğ­ret­men Şe­nay Ay­bü­ke Yal­çın Or­ta­oku­lu bu­gün sa­at 13.30’da Sam­sun ya­rın ise sa­at 16.30’da Yoz­gat ile kar­şı­la­şa­cak. Grup bi­rin­ci­si olan ta­kım ya­rı fi­nal gru­bu­na yük­se­le­cek. Maç­lar Yoz­gat Ce­lal Atik Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nı­yor.