HA­LİL ÖZ­TÜRK
2. Ama­tör Kü­me’de mut­lu so­na ula­şan ta­kım Os­man­cık­gü­cü ol­du. Fi­nal Gru­bu son ma­çın­da sa­ha­sın­da Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği’ni 2-0 ye­nen Os­man­cık­gü­cü li­gi ikin­ci ola­rak bi­ti­re­rek 1. Kü­me’ye yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Lig­de son maç­la­rı­na ay­nı pu­an­la çı­kan iki ta­kım­dan be­ra­ber­lik Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği’ne ye­ter­li ola­cak­tı. Ka­zan­mak zo­run­da olan Os­man­cık­gü­cü ra­ki­bi önün­de ma­ça da­ha et­ki­li baş­la­dı an­cak gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­sın­da ge­li­şen Os­man­cık­gü­cüs­por ata­ğın­da ta­kı­mın genç gol­cü­sü Ha­lil’in go­lü ile sko­ru 1-0 yap­tı ve ilk ya­rı bu skor­la ta­mam­lan­dı.

İkin­ci ya­rı­da Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği be­ra­ber­lik için yük­len­di an­cak gol yol­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. Ma­çın 67. da­ki­ka­sın­da Em­re Ak­yüz’ün at­tı­ğı gol­le maç­ta 2-0 öne ge­çen Os­man­cık­gü cü ra­hat­la­dı. Son­ra­ki bö­lüm­de za­man za­man ger­gin­lik­ler ya­şan­dı.

Ma­çın 70. da­ki­ka­sın­da Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği’nden Yu­nus Em­re kır­mı­zı kart ile oyun dı­şın­da kal­dı. 73. da­ki­ka­da Os­man­cık­gü­cü’nün ka­zan­dı­ğı pe­nal­tı atı­şı­nı Ha­lil de­ğer­len­di­re­me­di. Son­ra­ki bö­lüm­de ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­yen Os­man­cık­gü­cü sa­ha­dan 2-0 ga­lip ay­rı­la­rak se­zo­nu 12 pu­an­la ikin­ci ta­mam­la­ya­rak 1. Ama­tör Kü­me’ye yük­se­len ikin­ci ta­kım ol­ma­yı ba­şar­dı.