Yaşlıların hayır duasını aldı

AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 1 Ekim Dün­ya Yaş­lı­lar Gü­nü ne­de­niy­le hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, ha­yır du­ala­rı­nı al­dı.

Yaşlıların hayır duasını aldı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 1 Ekim Dün­ya Yaş­lı­lar Gü­nü ne­de­niy­le hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, ha­yır du­ala­rı­nı al­dı.
Atıl Uzel­gün Hu­zu­re­vi Yaş­lı Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğün­de ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ’a Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, Atıl Uzel­gün Hu­zu­re­vi Yaş­lı Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ab­dul­ha­luk Lon­ga ve İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı eş­lik et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER