HALİL ÖZTÜRK

Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si’nde Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­nan Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Ba­lı­ke­sir’de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da ka­yıp­sız ola­rak tüm maç­la­rı­nı ka­za­na­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu Uğur­can Dur­sun, Yi­ğit Fur­kan Şim­şek ve Mu­ham­met Fa­tih Can­dan’lı kad­ro­su ile bir­lik­te Okul Mü­dü­rü Da­vud De­mir­baş, an­tre­nör­le­ri ve okul ida­re­ci­le­ri Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

Şam­pi­yon öğ­ren­ci­le­ri teb­rik eden Bü­yük: "Siz­ler al­nı­nı­zın te­riy­le ça­lış­ma­nı­zın kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­nız. Azim, ka­rar­lı­lık, inanç­lı ol­mak önem­li. İler­de ül­ke­mi­zi en gü­zel şe­kil­de tem­sil ede­cek­si­niz. Yük­se­lir­ken te­va­zu­yu da bı­rak­ma­yın. İn­şal­lah iler­de da­ha da ba­şa­rı­lı ola­cak­sı­nız.  Spor ya­pan öğ­ren­ci­le­ri­miz ka­rak­te­ri sağ­lam, ki­şi­li­ği ge­liş­miş, za­rar­lı alış­kan­lık­tan uzak ha­le ge­li­yor­lar. Ba­şa­rı­la­rı­nız da­im ol­sun." di­ye­rek ki­tap he­di­ye et­ti.