HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü 22 ta­kım ara­sın­da bi­rin­ci ola­rak adı­nı 1.Lig'e yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı. 

An­ka­ra'nın Kah­ra­man Ka­zan İl­çe­si'nde ya­pı­lan 1.etap mü­sa­ba­ka­la­rın­da el­de et­ti­ği ba­şa­rı­nın ar­dın­dan 29 Mart-1 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya'nın Ke­mer İl­çe­si'nde ger­çek­leş­ti­ri­len 2.Lig 2. Etap kar­şı­laş­ma­la­rın­da mü­ca­de­le eden Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Boc­ce Ta­kı­mı, mü­ca­de­le et­tik­le­ri 22 ta­kım ara­sın­da 19 pu­an­la bi­rin­ci ola­rak 1.Lig'e yük­sel­me­yi ba­şar­dı ve şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı al­dı.

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Gü­reş So­rum­lu­su Hü­se­yin Te­ke, An­tre­nör Ha­kan Çı­tak, spor­cu­lar Meh­met Yal­çın, Me­li­ke Çe­le­bi ve Ül­kü Şa­hin, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, Boc­ce Ta­kı­mı­nın 1.Lig'e yük­sel­me ku­pa­sı­nı tak­dim et­ti.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ilk spor­tif an­lam­da ilk ku­pa­sı­nı al­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Spor İş­le­ri Mü­dü­rü Na­dir So­lak'ın ya­nı sı­ra Boc­ce An­tre­nö­rü Ha­kan Çı­tak ve spor­cu­la­rı teb­rik et­ti.