Artık kazanma zamanı

Son altı günde bir lig bir kupa deplasman maçlarından 1-0 mağlubiyetle dönerek moral bozukluğu yaşayan Çorum Belediyespor yarın saat 16’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak. Kendisi gibi lige istediği gibi başlayamayan Fatsa Belediyespor ile çok zorlu bir karşılaşma olacak maçı Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu yönetecek.

Artık kazanma zamanı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por li­gin üçün­cü haf­ta ma­çın­da ya­rın sa­ha­sın­da Fat­sa Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu lig­de Trab­zon’a haf­ta için­de ise Amas­yas­por’a dep­las­man­da 1-0 ye­ni­le­rek üst üs­te iki mağ­lu­bi­yet al­mış­tı. Ya­rın sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Fat­sa Be­le­di­yes­por ma­çı­nı ka­za­na­rak çı­kı­şa geç­mek is­te­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por’da tüm he­sap­lar ga­li­bi­yet üze­ri­ne ya­pı­lı­yor.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor. Li­ge Muğ­las­por ga­li­bi­ye­ti ile baş­la­yan son­ra­ki iki ma­çı kay­be­den Ço­rum Be­le­di­yes­por’da bo­zu­lan mo­ral­le­ri dü­zelt­mek ve ca­mi­anın gü­ve­ni­ni ka­zan­mak için ya­rın­ki maç­ta tek he­def üç pu­an. Haf­ta içi Ku­pa ma­çı ol­ma­sı ne­de­ni ile ça­lış­ma tem­po­su­nu dü­şü­ren tek­nik he­yet fut­bol­cu­la­rı ya­rın­ki ma­ça mo­ti­ve et­mek için ça­bü gös­te­ri­yor.


Ko­nuk Fat­sa Be­le­di­yes­por ise uzun yıl­lar son­ra bu se­zon çık­tı­ğı 3. lig­de trans­fer dö­ne­mi­nin en ha­re­ket­li ku­lü­bü ol­du. Kad­ro­su­nu ta­ma­men ye­ni­den oluş­tu­ran sa­rı la­ci­vert­li ta­kım bu ye­ni­len­me­ye kar­şı­lık lig­de ilk iki haf­ta­da bir be­ra­ber­lik ve bir mağ­lu­bi­yet ala­rak kö­tü bir baş­lan­gıç yap­tı. Sa­rı La­ci­vert­li ta­kım­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’lu dört es­ki fut­bol­cu­da ya­rın­ki maç­ta es­ki ta­kım­la­rı­na kar­şı for­ma gi­ye­cek. Bu isim­ler Mu­rat­han, Abu­zer, Ya­kup Ka­yış ve Se­lim Dil­li bu dört isim.
Lig­de id­di­ala­rı­nı de­vam et­tir­mek için ka­zan­mak zo­run­da olan iki ta­kı­mın ma­çı bü­yük bir mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Ya­rın sa­at 16’da Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda baş­la­ya­cak ma­çı Mer­sin böl­ge­si ha­ke­mi Oğuz­han Ak­su yö­ne­te­cek.

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri

Onurcan

Ertuğrul - Akın - Mümin - Eşref   

Mikail - Oğuzhan - Fatih - Emrah                 

Emre - Yakup      

3. Lig  3. Grup haftanın maçları ve hakemleri  
Yarın :
Çorum Bele.- Fatsa Belediye: Oğuzhan Aksu (Mersin)
Cizrespor-Bucaspor: Ömer Şivka (Kırklareli)
Diyarbekir - H. E. Adıvar: Ahmet Balkan (Balıkesir).
Bayburtspor-Gölcükspor: M. Şükrü Közcü (Muş).
Adliyespor - Muğlaspor: Tarık Güldal (Adana).
Karacabey - 1461 Trabzon: M. Semih Güçlü (Hatay)
Bağcılar - Erzincan: Serkan Pınar (Bursa).
Serik Bel - Payaspor: Bayram Başkan (Van).
Kocaelispor-Turgutlu : Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER