Avrupa şampiyonası’nda üçüncü Çorumlu

Makedonya’da 14-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiiyonası’nda grekoromende Mert İlbars ve Tansel Örtücü’nün ardından üçüncü Çorumlu güreşçi serbest stilde Mustafa Tayyip Küçük oldu.

Avrupa  şampiyonası’nda üçüncü Çorumlu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Yıl­dız­lar Av­ru­pa Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek Ço­rum­lu gü­reş­ci sa­ya­sı üçe yük­sel­di. Mert İl­bars ve Tan­sel Can Ör­tü­cü’nün ar­dın­dan Mus­ta­fa Tay­yip Kü­çük de Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li ma­yo­yu giy­me­si ke­sin­leş­ti.
14-20 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Ma­ke­don­ya’da ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Yıl­dız­lar Gü­reş Şam­pi­yon­sı’nda gre­ko­ro­men stil­de 55 ki­lo­da An­ka­ra TKİs­por adı­na mü­ca­de­le eden Mert İl­bars ve 66 ki­lo­da Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na mü­ca­de­le eden Tan­sel Can Ör­tü­cü mil­li ma­yo­yu giy­me­yi da­ha ön­ce ga­ran­ti­le­miş­ler­di.
Yıl­dız­lar Ser­best Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı kam­pın­da bu­lu­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por’un 110 ki­lo gü­reş­çi­si Mus­ta­fa Tay­yip Kü­çük de Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu giy­me­ye hak ka­zan­dı.
Ha­len mil­li ta­kım ile bir­lik­te kamp­ta bu­lu­nan üç Ço­rum­lu spor­cu Ma­ke­don­ya’da ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo ile kür­sü­ye çık­mak için mü­ca­de­le ede­cek­ler. Bu spor­cu­lar­dan iki­si Sun­gur­lu’da Çe­le­bi Ba­yır yö­ne­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren isim­ler olur­ken Mus­ta­fa Tay­yip Kü­çük ise Ço­rum’da Ru­şen Çe­tin ve Si­nan Mum­cu gö­ze­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pı­yor.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2018, 16:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER