Aynı tas aynı hamam

Şam­pi­yon­luk umut­la­rı­nı bi­tir­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz haf­ta tek­nik he­yet de­ği­şik­li­ği ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por yi­ne evin­de...

Aynı tas aynı hamam

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Şam­pi­yon­luk umut­la­rı­nı bi­tir­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz haf­ta tek­nik he­yet de­ği­şik­li­ği ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por yi­ne evin­de ka­za­na­ma­dı ve haf­ta­lar son­ra play-of po­ta­sı­nın­da dı­şı­na çık­tı. Grup­ta ikin­ci sı­ra­da bu­lu­nan Tar­sus İd­man Yur­du önün­de ilk ya­rı­da bi­raz der­li top­lu ve or­ga­ni­ze bir gö­rün­tü ve­ren kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ikin­ci ya­rı­da yi­ne ke­li­me­nin tam an­la­mı ile dö­kül­dü ve ra­ki­bi­nin bas­kı­sı kar­şı­sın­da po­zis­yon üre­te­me­den ma­çı bi­tir­di.
Ye­ni Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer yö­ne­ti­min­de ilk ma­çı­na çı­kan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ra­ki­bi önü­ne bek­le­nen on­bir­le çık­tı. Ma­çın he­nüz 1. da­ki­ka­sın­da Abu­zer ile go­le çok yak­la­şan Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de to­pa da­ha çok sa­hip ol­du an­cak po­zis­yon üre­te­me­di.
Ko­nuk Tar­sus ise özel­lik­le sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun top­lar­la et­ki­li ol­ma­ya ça­lış­tı. İlk ya­rı­da bu is­te­dik­le­ri po­zis­yon­la­rı bu­la­ma­yan ko­nuk ta­kım ikin­ci ya­rı­da oyun­dan dü­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da da­ha et­ki­li bir fut­bol or­ta­ya koy­du.
Sa­ha­sın­da oy­na­yan bir ta­kım­dan da­ha çok dep­las­man­da oy­nu­yor gi­bi be­ra­ber­li­ğe ra­zı bir gö­rün­tü ve­ren sa­ha için­de­ki fut­bol­cu­la­ra tri­bün­ler ıs­lık ile tep­ki gös­ter­di. Tar­sus ta­kı­mı son bö­lüm­de ani atak­lar­la et­ki­li ol­du an­cak on­lar­da son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca kar­şı­laş­ma baş­la­dı­ğı gi­bi gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
Bu so­nuç­la 40 pu­ana yük­se­len Ço­rum Be­le­di­yes­por al­tın­cı sı­ra­ya ine­rek play-off po­ta­sı dı­şın­da kal­dı. Tar­sus İd­man Yur­du ise ikin­ci sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­ru­du.
Ma­çı AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Va­li Nec­met­tin Kı­lıç, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile bir­lik­te yak­la­şık 2500 ka­dar fut­bol se­ver iz­le­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR: 
1. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por bel­ki­de maç­ta­ki en net po­zis­yo­nu bul­du. Bu da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta Do­ğu­kan’ın or­ta­sın­da ön di­re­ğe ham­le ya­pan Abu­zer son an­da do­kun­da ka­le­ci Anıl’ın ayak­la­rın­dan se­ken top uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den kor­ne­re git­ti.
5. da­ki­ka­da ko­nuk ta­kı­mın sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan uzun to­pa Er­gün ham­le yap­tı ka­le­ci Ra­ma­zan ce­za sa­ha­sı dı­şın­da to­pu göğ­sü ile do­kun­du ve ra­ki­bin­den kur­ta­ra­rak ka­le­si­ni mut­lak bir gol­den kur­tar­dı.
11. da­ki­ka­da ko­nuk ta­kı­mın et­ki­li ata­ğın­da  ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Er­gün ya­kın me­sa­fe­den ayak koy­du ka­le­ci Ra­ma­zan son an­da kö­şe­den to­pa sa­hip ol­du.
40. da­ki­ka­da yi­ne sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan to­pa Akın ve Ya­kup Yi­ğit’in ham­le yap­ma­sı­na kar­şın ka­le­ci Ra­ma­zan za­man­sız ter­ket­ti ara­da ka­lan top ra­kip­ten ön­ce Ya­kup Yi­ğit’in önün­de kal­dı ve to­pu uzak­laş­tı­ra­rak go­le izin ver­me­di.
41. da­ki­ka­da Tar­sus id­man Yur­du’nun yak­la­şım 25 met­re­den ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da Mu­ham­met Ali ba­ra­jın ka­pat­tı­ğı kö­şe­ye mü­kem­mel vur­du ka­le­ci Ra­ma­zan dok­san­dan to­pu son an­da kor­ne­re to­kat­la­ya­rak ra­ki­be gol iz­ni ver­me­di.
İlk ya­rı gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
84, da­ki­ka­da sol ka­nat­tan atı­lan uzun top­la Mu­ham­met Ali ha­re­ket­len­di Ya­kup Yi­ğit çiz­gi üze­rin­de to­pu au­ta çı­kar­mak için ça­ba gös­ter­di ra­kip to­pu oyun ala­nın­da tut­tu ar­ka di­re­ğe çı­kar­dı­ğı to­pa Sa­met ham­le yap­tı an­cak do­ku­na­ma­dı ve Ço­rum ka­le­si mut­lak bir gol­den kur­tul­du.
Ma­çın ka­lah bö­lü­mün­de ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve maç­ta baş­la­dı­ğı gi­bi 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di. Bu so­nuç­la Ço­rum Be­le­di­yes­por haf­ta­lar son­ra play-off po­ta­sı­nın dı­şın­da kal­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa Yiğit
Mustafa Yiğit - 5 yıl Önce

Ne oldu Cüneyt de çare olamadı.Bu futbolla play off bile riskte.

Mutlu aydın
Mutlu aydın - 5 yıl Önce

Tas aynı hamam aynı ama Kurna değişmez ise bu kadar

SIRADAKİ HABER