Badminton’da bir başarı daha

13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübünden Mehmet Can Töremiş ve Sümeyye Erkuş karışık çiftlerde finalde kaybederek ikinci oldu.

Badminton’da bir başarı daha

HARUN AKKAYA
Bad­min­ton’da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan bir ba­şa­rı da­ha. An­ka­ra’da ya­pı­lan 13 Yaş Al­tı Bad­min­ton Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda ka­rı­şık çift­ler­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş Tür­ki­ye ikin­ci­si ola­rak Bal­kan Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım­da for­ma giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
26-30 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da ya­pı­lan 13 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş çif­ti fi­nal ma­çın­da Mus­ta­fa Sa­met Tun­çer, İrem­su Çü­rük çif­ti­ne ye­ni­le­rek Tür­ki­ye ikin­ci­si ol­du. Yi­ne Ka­rı­şık çift­ler­de Ha­şim Kı­lıç-Be­ren Aş­kar cif­ti se­ki­zin­ci, tek ba­yan­lar­da Sü­mey­ye Er­kuş se­ki­zin­ci, çift er­kek­ler­de ise Fur­kan Ye­dek­çi, Ha­şim Kı­lıç iki­li­si­de se­ki­zin­ci ol­du­lar.
Spor­cu­la­rın el­de et­ti­ği bu ba­şa­rı so­nun­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ta­kım ha­lin­de Tür­ki­ye dör­dün­cü­sü olur­ken, an­tre­nör sı­ra­la­ma­sın­da da dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.
Bu so­nuç­la Meh­met Can Tö­re­miş ve Sü­mey­ye Er­kuş 19-21 Ekim ta­rih­le­rin­de Bul­ga­ris­tan’da ya­pı­la­cak olan 13 Yaş Al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ve mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar ken­di­le­ri­ne ça­lış­ma­la­rın­da her za­man bü­yük des­tek ve­ren Mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mu­rat Öz­me­kik, Ge­nel Sek­re­ter Ha­ya­ti Kı­sa­cık, Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na ken­di­le­ri­ne olan gü­ven­le­ri için şah­sı tek­nik eki­bi ve spor­cu­la­rı adı­na te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER