‘Başarı için Çorum’un tüm dinamikleri birlikte olmalı’

Çorum Belediyespor’da başkanlığı devreden Ömer Balaban, Başarı için Çorum’un tüm dinamiklerinin beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi. Balaban bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da futbolun ve Çorum’un olduğu her alanda elinden gelen katkıyı vereceğini belirterek yeni yönetime başarılar diledi.

‘Başarı için Çorum’un tüm dinamikleri birlikte olmalı’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da baş­kan­lık gö­re­vi­ni dev­re­den Ömer Ba­la­ban, bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da her za­man Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ya­nın­da ve des­tek­çi­si ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ye­ni yö­ne­ti­me ba­şa­rı­lar di­le­di ve ba­şa­rı için­de Ço­rum’un tüm di­na­mik­le­ri­nin bir­lik­te ha­re­ket et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ömer Ba­la­ban ge­nel ku­ru­lun di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 2011 yı­lın­dan bu­ya­na Ço­rums­por ve Ço­rum Be­le­di­yes­por’da de­ği­şik gö­rev­ler­de bu­lun­du­ğu­nu son ola­rak­ta baş­kan ola­rak bu şeh­re hiz­met ver­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di.

Bu se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da ta­kım ola­rak is­te­dik­le­ri nok­ta­ya gel­dik­le­ri­ni an­cak ikin­ci ya­rı­da ina­nıl­maz bir dü­şüş ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ba­la­ban ‘Ko­nu Ço­rum ve fut­bol ol­du­ğu sü­re­ce her za­man elim­den ge­len kat­kı­yı ver­me­ye bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­da de­vam ede­ce­ğim.

İlk ya­rı­da Tür­ki­ye’de ör­nek gös­te­ri­len bir ta­kım olan ku­lü­bü­müz ikin­ci ya­rı­da ina­nıl­maz bir dü­şüş gös­ter­di ve ma­le­sef bu şeh­ri la­yık ol­du­ğu üst li­ge ta­şı­ya­ma­dık. Ca­mia ola­rak biz­ler­de yan­lış­lar yap­tık. Os­ma­ni­yes­por ma­çı­nı ka­za­na­rak li­der ola­rak dön­dük ve evi­miz­de­ki maç­ta se­yir­ci­siz oy­na­dık. Bir ön­ce­ki se­zon Al­tay ma­çın­da 2-0 ka­zan­dı­ğı­mız kar­şı­laş­ma­dan son­ra ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ken­le­ri yap­tık.

Biz­ler ca­mia ola­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­di­ği­miz hep bir­lik­te is­te­me­di­ği­miz sü­re­ce ba­şa­rı­ya ulaş­ma­mız zor. Bu­gün bir mi­lat ol­sun. Ba­şa­rı için her­ke­sin is­te­me­si, des­tek ol­ma­sı ve ola­ya ay­nı çer­çe­ve­de bak­ma­sı şart. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te biz ya­pa­ma­dık, biz­den son­ra­ki­ler de ya­pa­ma­sın gi­bi bir dü­şün­ce içe­ri­sin­de ke­sin­lik­le de­ği­lim. Bun­dan ön­ce ol­du­ğu gi­bi, bun­dan son­ra da Be­le­di­yes­por’un ba­şa­rı­sı için üze­ri­me ne dü­şü­yor­sa yap­ma­ya ha­zı­rım. Ço­rum’un tüm di­na­mik­le­ri­nin bir ara­ya gel­me­siy­le ben ba­şa­rı­nın ya­ka­la­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum’ de­di.

Ba­la­ban ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de ise es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­zaf­fer Kül­cü, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ku­lüp Onur­sal Baş­ka­nı Ze­ki Gül’e gö­rev yap­tı­ğı yö­ne­ti­ci ar­kaş­la­rı­na, tek­nik he­yet, fut­bol­cu ve ta­raf­tar­la­ra te­şek­kür et­ti. Ba­la­ban ay­rı­ca ken­di­le­ri­ni ih­mal et­me­si­ne kar­şın her za­man ya­nın­da olan ai­le­si­ne­de ay­rı­ca te­şek­kür et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER