Belediyespor’da Genel Kurul bugün

Çorum Belediyespor’da Olağanüstü Genel Kurul bugün saat 13.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak. Genel Kurul’da başkanlık görevini devralacak olan Fatih Özcan yönetim listesinin hazır olduğunu söyledi. Özcan, genel kuruldan sonra yeni sezon için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Belediyespor’da Genel Kurul bugün

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ola­ğa­nas­tü Ge­nel Ku­rul bu­gün sa­at 13.30’da Tur­gut Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Ola­ğa­nas­tü Ge­nel Ku­rul’da ku­lüp üye­si 92 üye­den 47’si­nin ka­tı­lı­mı ha­lin­de ço­ğun­luk sağ­la­na­cak ve ge­nel ku­rul baş­la­ya­cak.

Ge­nel Ku­rul’da Ömer Ba­la­ban baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­ti­min fa­ali­yet ra­po­ru, ge­lir gi­der büt­çe­si ve de­ne­tim ku­ru­lu ra­por­la­rı­nın oku­na­rak ib­ra edil­me­si­nin ar­dın­dan ise tah­mi­ni büt­çe oy­la­na­cak. Ge­nel Ku­rul’da da­ha son­ra Ku­lüp Onur­sal Baş­kan­lı­ğı’na Ze­ki Gül’ün ge­ti­ril­me­si oy­la­na­cak Son ola­rak ise ye­ni yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu se­çi­mi ya­pı­la­cak ar­dın­dan di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mü ile so­na ere­cek.
Bu­gün ya­pı­la­cak Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da Baş­kan­lık için ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Fa­tih Öz­can’ın gö­re­vi dev­ral­ma­sı bek­le­ni­yor. Fa­tih Öz­can bu­gün­ki ge­nel ku­rul ön­ce­sin­de ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı yet­ki­yi al­dık­tan son­ra ise ye­ni se­zon için start ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Öz­can, Tek­nik Di­rek­tör lis­te­si­nin uzun ol­du­ğu­nu ar­ka­daş­la­rı­nın ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma so­nun­da bu sa­yı­yı üçe dü­şü­re­cek­le­ri­ni ve bu isim­ler ara­sın­da ya­pa­cak­la­rı gö­rüş­me­ler ile son ka­ra­rı ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Fut­bol­cu trans­fe­ri ko­nu­sun­da ön ha­zır­lık­la­rı­nın ol­du­ğu­nu an­cak he­nüz er­ken ol­ma­sı ne­de­ni ile fi­yat­la­rın yük­sek ol­ma­sı ne­de­ni ile bi­raz da­ha bek­le­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

Fa­tih Öz­can bu­gün ya­pı­la­cak ge­nel ku­ru­lun ar­dın­dan ilk ola­rak yö­ne­tim ku­ru­lu­nun Onur­sal Baş­kan Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­cek­le­ri­ni ar­dın­dan ya­pı­mı ta­mam­la­nan ye­ni ku­lüp te­si­si ve in­şa­atı de­vam eden sta­dı ge­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di. Öz­can ak­şam ise if­tar ye­me­ğin­de bir ara­ya ge­le­rek du­rum de­ğer­len­dir­me­si ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER