‘Bize yakışmadı

Teknik Direktör Mehmet Aurelio, Payasspor maçının ilk yarısındaki futbolun kendilerine yakışmadığını söyledi.

‘Bize yakışmadı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio Pa­yass­por dep­las­ma­nın­da özel­lik­le ilk ya­rı­da­ki fut­bo­lun ken­di­le­ri­ne ya­kış­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Au­re­ilo bu maç­tan ge­re­ken ders­le­ri ala­rak unu­tup pa­zar gü­nü oy­na­ya­cak­la­rı Bu­cas­por ma­çı­na kon­san­tre ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Ta­kım ola­rak Pa­yass­por ma­çı­nı çok mo­ral­li git­tik­le­ri­ni an­cak er­ken ye­dik­le­ri gol­le mağ­lup du­ru­ma düş­me­le­ri­ne rağ­men be­ra­ber­lik go­lü­nü er­ken bul­duk­la­rı­nı be­lir­ten Au­re­ilo ‘Be­ra­ber­lik go­lün­den son­ra ge­rek­siz bir pa­nik yap­tık ve so­nu­cun­da ra­kip ta­kım ilk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de bul­du­ğu iki gol­le so­yun­ma oda­sı­na 3-1 ge­ri­de gir­dik.

İkin­ci ya­rı­da yap­tı­ğı­mız ham­le­ler ile hem oyun üs­tün­lü­ğü­nü ele ge­çir­dik hem­de ra­ki­be bas­kı­yı kur­duk. So­nu­cun­da da er­ken bul­du­ğu­muz ikin­ci go­lün ar­dın­dan umut­lan­dık. Son­ra­ki bö­lüm­de ise ge­rek ra­ki­bin oyu­nu so­ğut­ma­sı ge­rek­se fi­nal pas­la­rın­da yap­tı­ğı­mız ha­ta­lar so­nu­cun­da is­te­di­ği­miz go­lü bu­la­ma­dık ve sa­ha­dan pu­an­sız ay­rıl­dık.

So­nuç ola­rak ilk ya­rı­da­ki fut­bol bi­ze ya­kış­ma­dı ve is­te­di­ği­miz pu­an ve­ya pu­an­la­rı ala­ma­dan dön­dük. Ta­bi­ki üz­gü­nüz an­cak bu­na ta­kı­lıp kal­ma­ya­ca­ğız. Bu maç­tan ge­re­ken ders­le­ri çı­kar­tıp önü­mü­ze pa­zar gü­nü oy­na­ya­ca­ğı­mız Bu­cas­por ma­çı­na odak­lan­mak zo­run­da­yız. Evi­miz­de­ki bu ma­çı ka­za­na­rak üç pu­an­la yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­ğiz.

Ka­ram­sar­lı­ğı ka­pıl­ma­ya ge­rek yok önü­müz­de­ki da­ha çok ma­çı­mız var. Her haf­ta üze­ri­ne ko­ya­rak de­vam ede­ce­ğiz. Tüm maç­lar­da ol­du­ğu gi­bi iç sa­ha dış sa­ha tüm maç­la­ra ka­zan­mak için çı­ka­ca­ğız. Bu ta­kı­ma inanç de­vam et­ti­ği sü­re­ce se­zon so­nun­da mut­lu so­na hep bir­lik­te ula­şa­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız tam’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sezer
Sezer - 4 yıl Önce

Hocam yapacağın bir şey yok.Takımın kapasitesi bu kadar.Yanlış yetersiz transferler.Ocat ta en az 3-4 tane kaliteli transfer şart.

Çorum spor
Çorum spor - 4 yıl Önce

Deplasmanlardan en az 1 puan ilke dönmeliyiz
Evimizde bahanesiz 3 puan
Bu şekilde olur, bu kadroyla.

SIRADAKİ HABER