Dört futbolcu ile yollar ayrıldı

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün ya­şa­nan şok ge­liş­me­le­re son hal­ka dört fut­bol­cu ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı ol­du.

Dört futbolcu ile yollar ayrıldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dün ya­şa­nan şok ge­liş­me­le­re son hal­ka dört fut­bol­cu ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı ol­du. Yö­ne­ti­min ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da bu se­zon ba­şın­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­la an­la­şan Ta­ner ve Do­ğu­kan Pa­la ile geç­ti­ği­miz se­zon da bu for­ma­yı gi­yen Sa­lim Uzun ve dev­re ara­sın­da bü­yük umut­lar­la trans­fer edi­len an­cak bir tür­lü bek­le­nen per­for­man­sı gös­te­re­me­yen Em­re Okur ile yol­lar ay­rıl­dı. Dört fut­bol­cu­ya­da se­zon so­nu­na ka­dar izin ve­ril­di ve ken­di­le­rin­den ku­lüp bul­ma­la­rı is­ten­di.
Yö­ne­ti­min bu ka­ra­rı al­ma­sın­da en bü­yük et­ke­nen ka­lan dört haf­ta­lık sü­reç­te kad­ro­da­ki genç­le­re for­ma şan­sı ve­re­rek ge­le­cek se­zo­nun kad­ro­su­nun oluş­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak ola­rak öğ­re­nil­di.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 09:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER