Dünya Judo Günü’nde Dünya’nýn Merkezi’nde Judo Turnuvasý

Dünya Judo gününde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Dünyanın Merkezinde düzenlenen turnuvada Çorum’dan üç ve Sinop’tan bir kulüpten toplam 130 sporcu mücadele etti ve dereceye girenlere madalyaları verildi.

Dünya Judo Günü’nde Dünya’nýn Merkezi’nde Judo Turnuvasý

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Dün­ya Ju­do Gü­nü’nde Dün­ya­nın Mer­ke­zin­de ju­do tur­nu­va­sı. Haf­ta so­nun­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Mev­la­na Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen tur­nu­va­ya dört ku­lüp­ten top­lam 130 spor­cu mü­ca­de­le et­ti.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks por ile bir­lik­te Si­nop Ger­ze HEM, Ala­ca Be­le­di­yes­por ve Mi­mar Si­nan Genç­liks­por ku­lüp­le­rin­den spor­cu­la­rın mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nua so­nun­da sık­let­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve­ril­di.
Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak bu or­tak ça­lış­ma­ya ve mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­lan ku­lüp­le­rin an­tre­nör­le­ri Or­han Ak­pı­nar, Öz­le­nen Ak­pı­nar, Ce­la­let­tin Kı­yış­kan, Mus­ta­fa Öz­ka­ya ve Sa­vaş Taş­tan’a te­şek­kür et­ti ve mi­sa­fir ku­lüp tem­sil­ci­le­ri­ne Ço­rum leb­le­bi­si ik­ram et­ti.
Bu tür fa­ali­yet­le­rin spor­cu­la­rın maç tec­rü­be­si­ni ar­tır­mak ve ek­sik­le­ri­ni gör­mek açı­sın­dan son de­re­ce fay­da­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ka­tı­lan tüm ku­lüp­le­re ve spor­cu­la­ra te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER