Fatih Özcan Çorum Belediyespor’a talip

Fatih Özcan, Kırmızı-Siyahlıların  mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Fatih Özcan Çorum Belediyespor’a talip

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por es­ki Ma­li As­baş­ka­nı ve Al­mi­la Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, Kır­mı­zı-Si­yah­lı­la­rın  ma­yıs ayın­da ya­pı­la­cak ola­ğan ge­nel ku­ru­lun­da baş­kan­lı­ğa aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Ku­lüp­te 1 dö­nem Ma­li As­baş­kan ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı, ikin­ci dö­nem­de ise mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğın­dan do­la­yı ku­lü­bün si­ya­se­te alet edil­me­si­nin önü­ne geç­mek adı­na gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni be­lir­ten Fa­tih Öz­can, Kır­mı­zı-Si­yah­lı ku­lüp­le bü­yük bir gö­nül ba­ğı ol­du­ğu­nu ve ba­şa­rı­ya gi­den yol­da tüm Ço­rum­lu­la­rın des­te­ği ile kat­kı sağ­la­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı söy­le­di. 
Ku­lüp yö­net­me­nin sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne zor bir iş ol­du­ğu­nu ve bü­yük fe­da­kar­lık­lar ge­rek­tir­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Öz­can, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di 'Ben tri­bün­den ge­len bir in­sa­nım. Pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­lik an­la­mın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk göz ağ­rım. 
Ne ya­zık ki bu se­zon bek­len­ti­le­rin çok al­tın­da bir per­for­mans­la Play-Off'un dı­şın­da kal­dık. Zor bir sü­reç­te Baş­kan­lık gö­re­vi­ni dev­ra­lan Ömer Ba­la­ban'ın fe­da­kar­lık­la­rı­nı ya­ki­nen bi­li­yo­rum. De­di­ğim gi­bi ku­lüp yö­net­mek me­şak­kat­li bir iş. Ku­lü­bü­müz ola­ğan kon­gre­si  Ma­yıs ayın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Kır­mı­zı-Si­yah­lı bay­ra­ğı da­ha yük­sek­le­re ta­şı­mak adı­na Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­mu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Bu nok­ta­da ge­rek yö­ne­tim, ge­rek­se ma­li bo­yut ko­nu­sun­da her tür­lü ça­lış­ma­yı bü­yük bir ti­tiz­lik­le ger­çek­leş­tir­dim. Ço­rum Be­le­di­yes­por'u 3. Lig ba­ta­ğın­dan kur­tar­mak adı­na üze­ri­me dü­şen ney­se yap­ma­ya so­nu­na ka­dar ha­zır ol­du­ğu­mu ka­mu­oyu­nun bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Kon­gre sü­re­ci­nin ge­rek Ço­rum'a, Ço­rum Bel­di­yes­por'a ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­li­yor’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2018, 10:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Seyid
Seyid - 5 yıl Önce

Yetersizliklerinden ötürü seni istifa ettirdiklerini duymuştum sizi hatta saha olaylarınız da olmuştu ceza alınmıştı ve adaysınız niye ki

Hasan kurtoğlu
Hasan kurtoğlu - 5 yıl Önce

Senin yöneticiliğinide gördük boş çıktın hala takımın peşindesin .

TAMER yumlu
TAMER yumlu - 5 yıl Önce

Bu aday arkadaşımızın kariyeri EĞİTİMİ işi ne acaba reklam mı olsun diyor yoksa gerçekten talip mi eğitimi kariyeri parası varsa Tabiki olsun hayırlısı

çorum spor
çorum spor - 5 yıl Önce

reklamını yapan paranın nereden geldiği belli olmayan adayı istemiyoruz

Samed
Samed - 5 yıl Önce

geliş amacı ne olabilir ki nasılsa zeki gül de kankası bu arkadaş sanırım ihaleler alıyordu demi...

Berat can
Berat can - 5 yıl Önce

Bu kulübe talip olacaklar reklam peşinde olmasın birde talip olacak aday varsa kariyeri- ünvanı-kalitesi-ekenomisi-saygınlığı-karekteri -güven vericiliği sağlam olmalı arkadaşlar bilelim ki bizlerde destekleyelim yukarıdaki FATİH arkadaşımız talipmiş ne kadar güzel ama FATİH bey siz ne iş yapıyorsunuz nerdesiniz bilmek isteriz..

SIRADAKİ HABER