‘Fatih Özcan ve yönetimin sonuna kadar yanındayız’

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un isim de­ği­şik­li­ği Ge­nel Ku­ru­lun­da ko­nu­şan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, ik­ti­dar par­ti­si ola­rak İl Baş­ka­nı, mil­let­ve­kil­le­ri ve Be­le­di­ye ola­rak Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­ti­me des­tek­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu söy­le­di.

‘Fatih Özcan ve yönetimin sonuna kadar yanındayız’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un isim de­ği­şik­li­ği Ge­nel Ku­ru­lun­da ko­nu­şan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, ik­ti­dar par­ti­si ola­rak İl Baş­ka­nı, mil­let­ve­kil­le­ri ve Be­le­di­ye ola­rak Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­ti­me des­tek­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ka­ra­dağ, Fa­tih Öz­can’ın ‘Bu işi be­ce­re­mez isek şe­re­fi­miz­le çe­kip gi­de­riz’ sö­zü­ne kar­şı­lık ‘Ben bu işi Fa­tih Öz­can’dan da­ha iyi ya­pa­cak bi­ri­si yok ola­rak gö­rü­yo­rum. Bur­dan ik­ti­dar par­ti­si­nin il baş­ka­nı ola­rak Fa­tih Öz­can ve yö­ne­ti­mi­ne tam des­tek sö­zü ve­ri­yo­rum. Ço­rums­por bi­zim or­tak pay­da­mız.

Gör­dü­ğüm ka­da­rı ile Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­ti­min pa­ra­ya ih­ti­ya­cı yok an­cak bu ile­le­bet söy­le sü­re­mez. Bu­nun için ku­lü­bü ku­rum­sal bir ya­pı­ya ka­vuş­tur­mak ge­re­ki­yor. Baş­kan is­ter­se pa­ra be­nim ku­lü­bü is­te­di­ğim gi­bi yö­ne­ti­rim’ de di­ye­bi­lir­di. Bu­nun ye­ri­ne ku­rum­sal­laş­ma di­yor, pro­je di­yor ya­pa­maz­sam bı­ra­kır gi­de­rim’ di­yor.

Ku­rum­sal­laş­mak için­de en önem­li ol­gu ku­lü­bün ak­ta­rı­nın ol­ma­sı. Ya­ni sü­rek­li ge­lir kay­nak­la­rı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı. Bu ko­nu­da Baş­ka­nın de­di­ği gi­bi bun­dan ön­ce­de gö­rüş­me­le­ri­miz ol­du. Ba­zı pro­je­ler üze­rin­de gö­rüş­me­ler yap­tık. İsim de­ği­şik­li­ği olun­ca eli­mi­zi çe­ke­cek de­ği­liz, da­ha faz­la eli­mi­zi ta­şın al­tı­na ko­ya­ca­ğız. Bu ku­lü­bü sü­rek­li ge­lir kay­nak­la­rı­na ka­vuş­tu­ra­ca­ğız ve Ço­rum’a la­yık lig­ler­de mü­ca­de­le et­me­si için ik­ti­dar par­ti­si ola­rak eli­miz­den ge­len kat­kı­yı ve des­te­ği ve­re­ce­ğiz.

Ben sa­ha için­den tek­nik­den tak­tik­ten an­la­mam ve o iş­le­re­de ka­rış­mam. Han­gi ho­ca han­gi fut­bol­cu bun­lar bi­zim işi­miz de­ğil. Bi­zim işi­miz bu ku­lü­be sa­bit ge­lir kay­nak­la­rı­na ka­vuş­tur­mak. İn­şal­lah ço­cuk­lu­ğu­muz­dan be­ri gör­dü­ğü­müz Ço­rums­por amb­le­mi­ni tek­rar gö­re­ce­ğiz’ de­di.
Ka­ra­dağ ko­nuş­ma­sı­nın son bö­lü­mün­de ise fut­bo­lun ya­nın­da Ço­rum’a bir bas­ket­bol ta­kı­mı­nın­da ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu fut­bol ile bir­lik­te bas­ket­bo­lün­de Ço­rum spo­ru­na kat­kı ve­re­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek isim de­ği­şik­li­ği­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 09:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER