Golcü geri döndü

Bir önceki sezon Çorum Belediyespor’da 21 golle krallığı kazanan geçen sezon Yeni Orduspor ve ardından Diyarbekirspor’da sezonu sadece beş golle tamamlayan Yakup Alkan yeniden döndüğü kırmızı siyahlı forma ile altıncı haftada beş golle zirveye oturmayı başardı.

Golcü geri döndü

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Gol­cü Ya­kup Al­kan ge­ri dön­dü. 2016-17 se­zo­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’a Ye­ni Ma­lat­yas­por’dan ki­ra­lık ola­rak ge­len Ya­kup Al­kan bu se­zon at­tı­ğı 21 gol­le ta­kı­mı­nın play-off oy­na­ma­sın­da bü­yük kat­kı sağ­la­mış ve gru­bun gol kral­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tı.


Kır­mı­zı Si­yah­lı for­ma al­tın­da­ki bu per­for­man­sı ile dik­kat çe­ken Ya­kup Al­kan ge­çen se­zon ba­şın­da ön­ce Ye­ni Or­dus­por’a trans­fer dö­ne­mi­nin son gü­nün­de ise Di­yar­be­kirs­por’a trans­fer ol­muş­tu. Bu se­zon bo­yun­ca top­lam 6 gol ata­bi­len Ya­kup Al­kan se­zo­nu bu gol­le ta­mam­la­mış­tı.
Bu se­zon ba­şın­da ye­ni­den Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ki­ra­lık ola­rak dö­nen Ya­kup Al­kan gol­le­ri­ne kal­dı­ğı yer­den ye­ni­den baş­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın lig­de oy­na­dı­ğı al­tı maç­ta at­tı­ğı al­tı gol­den be­şi­ne im­za atan Ya­kup Al­kan ta­kı­mı­nın gol yü­kü­nü sırt­la­yan isim ol­du.
Lig­de Muğ­las­por ve Tur­gut­lus­por maç­la­rın­da at­tı­ğı iki­şer gol­le ta­kı­mı­na al­tı pu­an ka­zan­dı­ran isim olan Ya­kup Al­kan pa­zar gü­nü Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çın­da ta­kı­mı­nın be­ra­ber­lik go­lü­nü at­tı.
Bu se­zon al­tı maç­ta beş gol atan Ya­kup Al­kan 3. lig 3. grup­ta gol kral­lı­ğın­da ilk sı­ra­ya otur­du. Grup­ta An­ka­ra Ad­li­yes­por’dan Ali Ay­de­mir dört gol­le ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor.
2. grup­ta Kı­zıl­ca­bö­lüks­por’dan Oğuz­han Türk­men beş gol­le ilk sı­ra­da yer alır­ken li­gin en gol­cü isi ime Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’dan Ba­tu­han Er. Genç fut­bol­cu 9 gol­le en gol­cü fut­bol­cu ko­nu­mun­da.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER