İskilip sahasında sona doğru

İs­ki­lip Şe­hit Mi­ka­il Ka­ya Sa­ha­sın­da sü­reç de­vam edi­yor. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ge­len Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ze­min etü­dü­nü in­ce­le­di ve onun ona­yı­nı yap­tı.

İskilip sahasında sona doğru

HA­RUN AK­KA­YA
İs­ki­lip Şe­hit Mi­ka­il Ka­ya Sa­ha­sın­da sü­reç de­vam edi­yor. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den ge­len Je­olo­ji mü­hen­dis­le­ri Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ze­min etü­dü­nü in­ce­le­di ve onun ona­yı­nı yap­tı. Ar­dın­dan da ha­zır­la­nan pro­je doğ­rul­tu­sun­da tah­mi­ni bi­rim fi­yat çı­kar­tı­la­cak ve iha­le­ye çık­mak için ge­rek­li tüm ha­zır­lık­lar ta­mam­la­na­cak.
Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Te­sis­ler Da­ire Baş­kan­lı­ğı Mü­hen­di­si Fa­tih Ata­lay baş­kan­lı­ğın­da­ki tek­nik eki­bi ma­ka­mın­da ka­bul eden İs­ki­lip Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler al­dı. Baş­kan Çat­ma sü­re­cin de­vam et­ti­ği­ni ve iha­le sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan en kı­sa sü­re­de sa­ha­nın ya­pı­mı­na baş­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
özgür dabak
özgür dabak - 4 yıl Önce

Evli

SIRADAKİ HABER