Kaleci Emin Bera’ya doğum günü sürprizi

Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen ve gös­ter­di­ği per­for­mans ile tüm bü­yük ku­lüp­le­rin dik­ka­ti­ni üze­ri­ne çe­ken genç ka­le­ci Emin Be­ra Ay­de­mir’e an­tre­nör­le­ri ve ta­kım ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan do­ğum gü­nü sür­pri­zi ya­pıl­dı.

Kaleci Emin Bera’ya doğum günü sürprizi

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen ve gös­ter­di­ği per­for­mans ile tüm bü­yük ku­lüp­le­rin dik­ka­ti­ni üze­ri­ne çe­ken genç ka­le­ci Emin Be­ra Ay­de­mir’e an­tre­nör­le­ri ve ta­kım ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan do­ğum gü­nü sür­pri­zi ya­pıl­dı.
Üç yıl­dır Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen ve 14 ya­şın­da ol­ma­sı­na kar­şın fi­zik ya­pa­sı ve per­for­man­sı ile bü­yük be­ğe­ni top­la­yan Emin Be­ra ye­ni ya­şı­na ta­kım alt ya­pı so­rum­lu­su Se­lim Sü­mer, Ka­le­ci an­tre­nö­rü Se­ba­hat­tin Ço­ban ve an­tre­nör Hay­ret­tin Ka­ra­ca ile fut­bol­cu ar­ka­daş­la­rı an­tren­man ön­ce­sin­de Aşi­yan Ca­fe’de do­ğum gü­nü sür­pri­zi ya­pıl­dı.
Üze­rin­de şam­pi­yon olan U 14 ta­kım kad­ro fo­to­su­nun bu­lun­du­ğu pas­ta­yı ar­ka­daş­la­rı­nın al­kış­la­rı al­tın­da ke­sen Emin Be­re Ay­de­mir da­ha son­ra do­ğum gü­nü pas­ta­sı­nı tüm ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te afi­yet­le ye­di­ler.
Do­ğum gü­nü kut­la­ma­sı ne­de­ni ile tüm an­tre­nör ve ta­kım ar­ka­daş­la­rı­na te­şek­kür eden Emin Be­ra Ay­de­mir da­ha son­ra an­tren­ma­na çık­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER