Kaleye genç adaylar

Çorum Belediyespor’da genç kaleci adayları ile görüşmeler sürüyor. Ankara Demirspor’un Çorumlu bile bekçisi Bahadırhan Güngördü, Boluspor’dan Kadir Kahvecioğlu, Osmanlıspor’dan Mert Özyiğit ve Kayseri Erciyesspor’dan Osman Kuş kırmızı siyahlı kulülün takipte olduğu genç file bekçileri.

Kaleye genç adaylar

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­de genç isim­le­re yö­nel­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Ço­rum­lu genç ka­le­ci ge­çen se­zon An­ka­ra De­mirs­por ka­le­si­ni ko­ru­yan Ba­ha­dır Han Gün­gör­dü, Bo­lus­por’un genç fi­le bek­çi­si Ba­ha­dır­han Gün­gör­dü, Bo­lus­por’dan Ka­dir Kah­ve­ci­oğ­lu, Os­man­lıs­por’dan Ke­mal Mert Öz­yi­ğit ve Kay­se­ri Er­ci­yess­por’dan Os­man Kuş.
1996 Ço­rum do­ğum­lu Ba­ha­dır­han Gün­gör­dü Ço­rum Genç­ler­bir­li­ği ta­kı­mın­da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tı­nı 2015 yı­lın­da Ka­ra­büks­por’da sür­dür­dü ve 2016 yı­lın­da Trab­zons­por ile beş yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. Ar­dın­dan An­ka­ra De­mirs­por’a iki se­zon ki­ra­lık ola­rak gi­den Ba­ha­dır­han Gün­gör­dü ge­çen se­zon şam­pi­yon olan ta­kı­mın­da 28 maç­ta kad­ro yap­tı.
1996 Baf­ra do­ğum­lu Ka­dir Kah­ve­ci­oğ­lu Baf­ras­por alt ya­pı­sın­da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da 2013 yı­lın­da Baf­ras­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı ar­dın­dan Bo­lus­por’a trans­fer ol­du. Bo­lus­por zta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz se­zon 12 Bin­göls­por’da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen Ka­dir Kah­ve­ci­oğ­lu  3. lig­de 29 maç­ta for­ma giy­di.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın gün­de­kin­de­ki di­ğer genç isim ise Os­man­lıs­por’dan Ke­mal Mert Öz­yi­ğit. 1994 Ay­dın do­ğum­lu Öz­yi­ğit Ay­dıns­por ve Bu­cas­por’da ama­tör for­ma giy­dik­ten so­nar Bu­cas­por’da pro­fes­yo­nel ol­du ve geç­ti­ği­miz se­zon Os­man­lıs­por ise iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı. Dev­re ara­sın­da Bug­saşs­spor’a ki­ra­lık ola­rak gi­den Ke­mal Mert bi­rin­ci lig­de üç 2. lig­de 41 maç­ta for­ma giy­di.
1996 Sa­rı­oğ­lan do­ğum­lu Os­man Kuş Kay­se­ri Er­ci­yess­por’da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da ay­nı  ku­lüp­te pro­fes­yo­nel im­za at­tı.  Genç fi­le bek­çi­si 2. lig­de 18, 3. lig­de 18 ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda ise iki maç­ta for­ma giy­di.
Tec­rü­be­li Ra­ma­zan Hak­lı ile gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por genç Onur’un ya­nı­na üçün­cü isim ola­rak­ta kon­ten­jan ol­ma­yan bir isim ile ka­le­yi sağ­la­ma al­ma­yı plan­lı­yor. Bu ko­nu­da ke­sin ka­ra­rın bu haf­ta için­de ve­ril­me­si bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER