‘Kazanmaya gidiyoruz’

Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio, Tur­gut­lu ga­li­bi­ye­ti­nin ver­di­ği mo­ral­le Ha­li­de Edip ma­çı­na ha­zır­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

‘Kazanmaya gidiyoruz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­ra­lio, Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çı­nı ka­zan­mak için gi­de­cek­le­rin söy­le­di. İs­tan­bul’da tek dü­şün­ce­le­ri­nin ka­zan­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın tek­nik pat­ro­nu ‘Gö­re­ve baş­la­dı­ğım ilk maç­ta Tur­gut­lus­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet ta­kım üze­rin­de çok bü­yük olum­lu et­ki yap­tı.

Bu ga­li­bi­ye­tin ver­di­ği mo­ral­le haf­ta bo­yun­ca Ha­li­de Edip ma­çı­na ha­zır­lan­dık. Ra­ki­bi­mi­zi ta­nı­yo­rum ve onun için­de ge­rek­li tüm ha­zır­lık­la­rı­mı­zı yap­tık. Genç ve çok ko­şan bir ra­ki­be kar­şı oy­na­ya­ca­ğı­mız ve bu doğ­rul­tu­da ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dı.
Haf­ta bo­yun­ca ra­ki­bin ar­tı­la­rı ve ek­si­le­ri üze­rin­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yap­tık en iyi şe­kil­de ta­kı­mı ha­zır­la­dık. Lig­de ko­lay maç ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz ya­rın­da öy­le bir ma­ça çı­ka­ca­ğız. An­cak biz is­te­ği­mi­zi ka­li­te­mi­zi sa­ha­ya yan­sıt­tı­ğı­mız tak­dir­de sa­ha­dan üç pu­an­la ay­rı­la­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Dep­las­man­da al­dı­ğı­mız mağ­lu­bi­yet­ler ne­de­ni ile olum­suz bir ha­va var an­cak bu maç­ta onu ter­se çe­vir­mek ar­zu­sun­da­yız. Bu maç­ta ala­ca­ğı­mız ga­li­bi­yet ile se­ri baş­lat­mak is­ti­yo­ruz ve ta­kım ola­rak­ta bu­nu ba­şa­ra­cak güç­te­yiz’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER