Kırmızı Siyahlılar’da MORAL çalışmaları

Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü.

Kırmızı Siyahlılar’da MORAL çalışmaları

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı an­tren­man­la sür­dür­dü. Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da sa­at 11’de Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan ça­lış­ma­ya tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Lig­de son maç­ta Ela­ziz dep­las­ma­nın­da son da­ki­ka go­lü ile mağ­lup ola­rak play-off he­de­fin­den bü­yük oran­da uzak­la­şan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da haf­ta ba­şın­dan bu­ya­na ya­şa­nan ge­liş­me­ler­de mo­ral­le­ri ol­duk­ça boz­du. Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı ar­dın­dan dört fut­bol­cu­nun se­zon so­nu­na ka­dar ser­best bı­ra­kıl­ma­sı son­ra­sın­da bo­zu­lan mo­ral­ler ön­ce­ki gün Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de an­tren­man ve ar­dın­dan dün­ki ça­lış­ma ile bi­raz ol­sun nor­ma­le dön­dü­ğü göz­len­di.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri ve dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra oyun ağır­lık­lı de­vam et­ti. Tek­nik He­yet ta­kı­mın mo­ral mo­ti­vas­yo­nu­nu üst se­vi­ye­ye çek­mek için oyun ağır­lık­lı bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Lig­de az­da ol­sa de­vam eden play-off umut­la­rı­nı sür­dür­mek is­te­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da se­yir­ci­siz oy­na­ya­ca­ğı Ciz­res­por ma­çı­nı ka­za­na­rak ay­lar­dır sü­ren ga­li­bi­yet has­re­ti­ne son ver­me­yi amaç­lı­yor. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da haf­ta ba­şın­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan fut­bol­cu­la­rın dün­ki ça­lış­ma­da­ki ne­şe­li ve mo­ral­li ol­ma­la­rı dik­kat çek­ti.
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­yet Se­lim Sü­mer ve ka­le­ci an­tre­nö­rü Se­ba­hat­tin Ço­ban’dan olu­şur­ken yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak baş­ka bir is­min şim­di­lik dü­şü­nül­me­di­ği öğ­re­nil­di. Ge­nel Kap­tan Ke­nan Aş­kan’ın da bu sü­reç­te tek­nik he­ye­te yar­dım­cı ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım pa­zar gü­nü oy­na­ya­ca­ğı Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün de sa­at 11’de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER