Küçükler Masa Tenisinde şampiyonlar kupalarını aldı

Okullu Küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği’nde erkeklerde üç okulun mücadelesi sonunda Bekir Aksoy İlkokulu şampiyon olurken kızlarda ise iki okulun mücadelesi sonunda TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu şampiyonluğu kazandılar.

Küçükler Masa Tenisinde şampiyonlar kupalarını aldı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Okul­lu Kü­çük­ler Ma­sa Te­ni­si’nde kız­lar­da To­ki Şe­hit Şük­rü Öz­yol er­kek­ler­de ise Be­kir Ak­soy İl­ko­ku­lu şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı.

Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zu al­tın­da­ki sa­lon­da ya­pı­lan il bi­rin­ci­li­ğin­de er­kek­ler­de üç kız­lar­da ise sa­de­ce iki okul mü­ca­de­le et­ti. Er­kek­ler­de üç ta­kım tek dev­re­li lig sta­tü­sü­ne gö­re kar­şı­laş­tı. İlk maç­ta Be­kir Ak­soy Or­ta­oku­lu, 19 Ma­yıs’ı 3-1 ye­ner­ken ikin­ci maç­ta 19 Ma­yıs, Özel Ço­rum TED’i 3-0 yen­di. Gü­nün son ma­çın­da ise Be­kir Ak­soy, Özel Ço­rum TED İl­ko­ku­lu önün­de zor­lan­ma­dan 3-0 ga­lip ay­rı­la­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. 19 Ma­yıs İl­ko­ku­lu ikin­ci­lik ku­pa­sı­nı alır­ken Özel Ço­rum TED İl­ko­ku­lu ise üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Kü­çük kız­lar­da ise To­ki Şe­hit Şük­rü Öz­yol İl­ko­ku­lu ile Özel TED İl­ko­ku­lu ta­kım­la­rı tek maç­lık il bi­rin­ci­li­ğin­de kar­şı­laş­tı­lar. Ra­ki­bi önün­de zor­lan­ma­dan 3-0’lık ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan To­ki Şe­hit Şük­rü Öz­yol İl­ko­ku­lu şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nır­ken Özel TED ise ikin­ci­lik ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Mü­sa­ba­ka­la­rın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le de­re­ce­ye gi­ren okul­la­ra ku­pa spor­cu­la­ra ise ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER