Mahalleler Futbol’da Şampiyon Karakeçili

Mahallelerarası futbol turnuvası final maçında Üçtutlar Mahallesi’ni Emircan Coşkun’un tek golü ile 1-0 yenen Karakeçili bu yılın şampiyonluğunu kazadı.

Mahalleler Futbol’da Şampiyon Karakeçili

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel ma­hal­le­ler ara­sıı fut­bol tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu Ka­ra­ke­çi­li Ma­hal­le­si ka­zan­dı. Fi­nal­de Üç­tut­lar Ma­hal­le­si­ni 1-0 ye­nen Ka­ra­ke­çi­li Ma­hal­le­si mut­lu so­na ulaş­tı.
Bu yıl 15 ta­kı­mın be­şer­li üç grup­ta mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da grup­la­rın­da ilk iki sı­ayı alan al­tı ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği play-off maç­la­rı so­nun­da ra­kip­le­ri­ni ye­nen Ka­ra­ke­çi­li ve Üç­tut­lar Ma­hal­le­si ta­kım­la­rı şam­pi­yon­luk ma­çın­da kar­şı­laş­tı­lar.


Fi­nal ma­çı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer,  Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, TÜ­FAD Baş­ka­nı Rem­zi Ka­ra­han,  İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer ile da­vet­li­ler ve spor­cu ve­li­le­ri iz­le­di­ler.


Maç bek­len­di­ği gi­bi baş­tan so­na ka­dar bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne ol­du. Zor­lu ma­çın ilk ya­rı­sın­da iki ta­kım­da gir­di­ği po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­di ve dev­re 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.


İkin­ci ya­rı­da da iki ta­kım­da kon­trol­lü bir fut­bol or­ta­ya ko­yar­ken ma­çın 39. da­ki­ka­sın­da Emir­can Coş­kun’un at­tı­ğı gol­le Ka­ra­ke­çi­li ta­kı­mı ra­ki­bi önün­de 1-0 öne geç­ti. Ma­çın son­ra­ki bö­lü­mün­de Üç­tut­lar Ma­hal­le­si be­ra­ber­lik için bas­kı kur­du an­cak sa­vun­ma­da iyi ka­pa­nan Ka­ra­ke­çi­li ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di ve sa­ha­dan 1-0 ga­lip ay­rı­la­rak bu yıl­ki tur­nu­va­nın şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.


Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni ön­ce­sin­de ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer bi­rer te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yap­tı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ise dü­zen­le­nen tö­ren­le de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­la­ra ku­pa spor­cu­la­ra ise ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di.

Çöplü’yü 4-0 yenen Kunduzhan üçüncü

Ma­hal­le­ler ara­sı Mi­nik­ler fut­bol tur­nu­va­sın­da üçün­cü­lü­ğü Kun­duz­han ma­hal­le­si ka­zan­dı. Üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çın­da Çöp­lü Ma­hal­le­si ile kar­şı­la­şan Kun­duz­han ta­kı­mı ra­ki­bi önün­de baş­tan so­na ka­dar üs­tün bir oyun so­nun­da Emir­han, Ba­tu­han 2 ve Mus­ta­fa’nın gol­le­ri ile 4-0 ye­ne­rek üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. Çöp­lü ise dör­dün­cü­lük ödü­lü­nü al­dı.

Gol Kralı Batuhan Erdem

Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ma­hal­le­ler ara­sı mi­nik­ler fut­bol tur­nu­va­sın­da bu yıl gol kral­lı­ğı­nı Kun­duz­han Ma­hal­le­si’nden Ba­tu­han Er­dem ka­zan­dı. Ta­kı­mı ile üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı oy­na­yan ve bu maç ön­ce­sin­de 10 gol­le zir­ve­de bu­lu­nan Ba­tu­han bu maç­ta­da iki gol ata­rak tur­nu­va­yı 12 gol­le zir­ve­de ta­mam­la­dı.
Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le gol kra­lı olan Ba­tu­han Er­dem’ın ödü­lü­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ver­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER